logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Olsztyn: ZP 31/2011 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych w realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek
Numer ogłoszenia: 320135 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP 31/2011 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych w realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych określonych w załączniku nr 3 dla części 1 i w załączniku 1 i 2 dla części II-IV, w realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek. Zajęcia przeprowadzone będą w oparciu o program ramowy zatwierdzony przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zał. Nr 2 i 3 do SIWZ. Ogólna liczba godzin edukacyjnych - 136 (1 godzina edukacyjna wynosi 45 minut) I część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, moduł informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej, w liczbie max 15 godzin edukacyjnych, II część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych stany zagrożenia życia i zdrowia (21 treści) i prawne, etyczne oraz społeczno-psychologiczne aspekty medycyny ratunkowej (1 treść), w liczbie max 76 godzin edukacyjnych, III część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, stany zagrożenia życia i zdrowia (2 treści), w liczbie max 11 godzin edukacyjnych, IV część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, stany zagrożenia życia i zdrowia (9 treści), w liczbie max 34 godzin edukacyjnych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które: Część I: posiadają stopień naukowy doktora statystyki, informatyki lub wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w zakresie będącym przedmiotem kształcenia oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków: 1. posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa 2. posiadają wykształcenie wyższe mające zastosowanie w ochronie zdrowia i/lub inne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień - statystyk, informatyk z uprawnieniami pedagogicznymi, informatyk zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej Część II-IV: są lekarzami systemu (lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, mający nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w zakresie będącym przedmiotem kursu, lub/i pielęgniarką posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa, mająca nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w zakresie będącym przedmiotem kursu, lub/i pielęgniarką systemu - pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym, mająca nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w zakresie będącym przedmiotem kursu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ, metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy pzp. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zastrzega się, że postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, zmian siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany miejsca przeprowadzania wykładów i ćwiczeń na terenie miasta Olsztyn. Zmiany te będą wymagały, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, moduł informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej, w liczbie max 15 godzin edukacyjnych,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych stany zagrożenia życia i zdrowia (21 treści) i prawne, etyczne oraz społeczno-psychologiczne aspekty medycyny ratunkowej (1 treść), w liczbie max 76 godzin edukacyjnych,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 3.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: III część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, stany zagrożenia życia i zdrowia (2 treści), w liczbie max 11 godzin edukacyjnych,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 4.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IV część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, stany zagrożenia życia i zdrowia (9 treści), w liczbie max 34 godzin edukacyjnych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Nazwa dokumentu: ZP 31/2011
Osoba, która wytworzyła informację: Maja Bezuch
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Bezuch
Osoba, która wprowadzała dane: Maja Bezuch
Data wytworzenia informacji: 2011-12-06 13:52:53
Data udostępnienia informacji: 2011-12-06 13:52:53
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-06 13:54:15

Wersja do wydruku...

corner   corner