logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:


 

Olsztyn: ZP50/2012 Dostawa sprzętu komputerowego.
Numer ogłoszenia: 375002 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194573 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP50/2012 Dostawa sprzętu komputerowego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej OPZ (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) tj.: Część: 1.Przełącznik KVM 1 kpl 2.Napęd Blu Ray 1 kpl zwanego dalej w SIWZ Sprzętem. 2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. 3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry, cechy, funkcjonalność oraz wyposażenia określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 6 do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przełącznik KVM.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U REPLAY Grzegorz Żebrowski, ul. Dąbrowszczaków 39/413, 10-542 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2753,97

  • Oferta z najniższą ceną: 2753,97 / Oferta z najwyższą ceną: 2952,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Napęd Blu-Ray.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ETOS Sp. z o.o., Mochnackiego 10, 10-037 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 480,12

  • Oferta z najniższą ceną: 480,12 / Oferta z najwyższą ceną: 590,40

  • Waluta: PLN.

Ogłoszenie nr 194573-2012 z dnia 2012-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej OPZ (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) tj.: Część: 1.Przełącznik KVM 1 kpl 2.Napęd Blu Ray 1 kpl ...
Termin składania ofert: 2012-09-19

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2012-10-02 07:47:21
Data udostępnienia informacji: 2012-10-02 07:47:21
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-02 07:48:00

Wersja do wydruku...

corner   corner