logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

pogotowie.olsztyn.sisco.info/


Olsztyn: ZP72/2012 Zakup oraz sukcesywne dostawy części zamiennych
Numer ogłoszenia: 262339 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP72/2012 Zakup oraz sukcesywne dostawy części zamiennych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów posiadanych przez Zamawiającego: Cześć nr 1: Dostawa opon, Cześć nr 2: Naprawa ogrzewania, Cześć nr 3: Naprawa klimatyzacji, Cześć nr 4: Dostawa części do samochodu Mercedes, Cześć nr 5: Dostawa sygnałów do pojazdów uprzywilejowanych, Cześć nr 6: Dostawa części do samochodu Fiat, Cześć nr 7: Dostawa części do samochodu Citroen, Cześć nr 8: Dostawa części do samochodu Renault, Cześć nr 9: Dostawa części do samochodu Opel, Cześć nr 10: Dostawa części do samochodu Volkswagen, Cześć nr 11: Dostawa akumulatorów. 2. Szczegółowo określony asortyment i ilości wymaganych części zamiennych został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia dalej zwanego OPZ. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 5a (dla dostaw) oraz 5b (dla usług część 2, część 3) - do SIWZ). 4. Dostarczony przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale XI. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) W przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się niemożliwe. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego o parametrach użytkowych równych bądź wyższych niż ten zaoferowany w ofercie. 2) Nastąpiła zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę. 3) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 4) Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, załamanie pogody uniemożliwiające dostarczenie terminowe przesyłki, spóźnienie kuriera nie wynikające z winy Wykonawcy. 5) Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawy opon.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy opon.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Naprawa układu ogrzewania postojowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa układu ogrzewania postojowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Naprawa układu klimatyzacji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa układu klimatyzacji.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa części zamiennych do samochodu marki: Mercedes Sprinter: WDB9036621R237918 rok produkcji: 2001 silnik: 2148 cm3 wysokopr..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa części zamiennych do samochodu marki: Mercedes Sprinter: WDB9036621R237918 rok produkcji: 2001 silnik: 2148 cm3 wysokopr..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Części do naprawy sygnałów pojazdów uprzywilejowanych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Części do naprawy sygnałów pojazdów uprzywilejowanych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Fiat: Doblo silnik 1910 cm3 wysokopr., rok produkcji: 2008 oraz Siena silnik1580 cm3 benzyna rok produkcji: 1999.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Części zamienne do samochodów marki Fiat: Doblo silnik 1910 cm3 wysokopr., rok produkcji: 2008 oraz Siena silnik1580 cm3 benzyna rok produkcji: 1999.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Części zamienne do samochodu Citroen: Jumper:VF7232B5215798347, rok produkcji 1999, silnik 2446 cm3 wysokpr..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Części zamienne do samochodu Citroen: Jumper:VF7232B5215798347, rok produkcji 1999, silnik 2446 cm3 wysokpr..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Części zamienne do samochodu Renault Master L2H2 oraz Renaul Kangoo tj. dla: Renault Master L2H2 VF1FDCSH635372495, rok produkcji 2006, silnik 2953 cm3 wysokpr, VF1FDCSH635372492, rok produkcji 2006, silnik2953 cm3 wysokpr., VF1FDCSH635372494, rok produkcji 2006, silnik2953 cm3 wysokpr., VF1FDCSH635372496, rok produkcji 2006, silnik2953 cm3 wysokpr. Kangoo VF1KWOBB543164612, rok produkcji 2010, silnik 1461 cm3 wyskopr..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Części zamienne do samochodu Renault Master L2H2 oraz Renaul Kangoo tj. dla: Renault Master L2H2 VF1FDCSH635372495, rok produkcji 2006, silnik 2953 cm3 wysokpr, VF1FDCSH635372492, rok produkcji 2006, silnik2953 cm3 wysokpr., VF1FDCSH635372494, rok produkcji 2006, silnik2953 cm3 wysokpr., VF1FDCSH635372496, rok produkcji 2006, silnik2953 cm3 wysokpr. Kangoo VF1KWOBB543164612, rok produkcji 2010, silnik 1461 cm3 wyskopr..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Części zamienne do samochodu Opel tj.: a) Movano 2463 cm3 wysokopr. rok produkcji 2002, VIN: VN1F9BMH527070836 b) Movano 2463 cm3 wysokopr rok produkcji 2004, VIN: VN1F9CUH632789794 c) Movano 2463 cm3 wysokopr. rok produkcji 2007, VIN: VN1F9CYHH37368745 d) Vivaro 1970 cm3 wysokopr. rok produkcji 2006, VIN: WOLF7BCC66Y714027 e) Vivaro 1970 cm3 wysokopr. rok produkcji 2006, VIN: WOLF7BCC66Y714020 f) Vectra 1910 cm3 wysokopr. rok produkcji 2006, VIN: WOLOZCF6971035892.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Części zamienne do samochodu Opel tj.: a) Movano 2463 cm3 wysokopr. rok produkcji 2002, VIN: VN1F9BMH527070836 b) Movano 2463 cm3 wysokopr rok produkcji 2004, VIN: VN1F9CUH632789794 c) Movano 2463 cm3 wysokopr. rok produkcji 2007, VIN: VN1F9CYHH37368745 d) Vivaro 1970 cm3 wysokopr. rok produkcji 2006, VIN: WOLF7BCC66Y714027 e) Vivaro 1970 cm3 wysokopr. rok produkcji 2006, VIN: WOLF7BCC66Y714020 f) Vectra 1910 cm3 wysokopr. rok produkcji 2006, VIN: WOLOZCF6971035892.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Części zamienne do samochodu Volkswagen tj. Volkswagen Crafter 2461 cm3 wysokopr.VIN:WV1ZZZ2EZA6011563 rok produkcji 2009 Volkswagen Crafter 2461 cm3 wysokop. VIN :WV1ZZZ2EZ86031536 rok produkcji 2008: Volkswagen Crafter 1968 cm3 wysokopr. VIN: WVZZZ2EZC6017158 rok produkcji 2011 Transporter 1968 cm3 wysokopr.VIN:WV12ZZ7HZAH209288 rok produkcji 2009.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Części zamienne do samochodu Volkswagen tj. Volkswagen Crafter 2461 cm3 wysokopr.VIN:WV1ZZZ2EZA6011563 rok produkcji 2009 Volkswagen Crafter 2461 cm3 wysokop. VIN :WV1ZZZ2EZ86031536 rok produkcji 2008: Volkswagen Crafter 1968 cm3 wysokopr. VIN: WVZZZ2EZC6017158 rok produkcji 2011 Transporter 1968 cm3 wysokopr.VIN:WV12ZZ7HZAH209288 rok produkcji 2009.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Dostawa akumulatorów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa akumulatorów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.90.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Nazwa dokumentu: ZP72/2012
Skrócony opis: Zakup oraz sukcesywne dostawy części zamiennych
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-12-11 12:40:03
Data udostępnienia informacji: 2012-12-11 12:40:03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-11 12:40:49

Wersja do wydruku...

corner   corner