logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 258383-2012 z dnia 2012-12-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych prowadzonych w ramach 6 kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy...
Termin składania ofert: 2012-12-14


Olsztyn: ZP68/2012 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Numer ogłoszenia: 4399 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258383 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP68/2012 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych prowadzonych w ramach 6 kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany będzie w ramach projektu LT-PL/139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w podziale na dwie części: Część 1: przeprowadzenie zajęć teoretycznych - liczba godzin: maksymalnie 42; zajęć praktycznych liczba godzin: maksymalnie 150, z zakresu objętego ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a) Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne (1 godz. wykład), b) Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia (2 godz. wykład), c) Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu (2 godz. wykład, 8 godz. ćwiczenia), d) Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe (2 godz. wykład), e) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (8 godz. ćwiczenia), f) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia), g) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia), h) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (3 godz. ćwiczenia). Część 2: przeprowadzenie zajęć teoretycznych - liczba godzin: maksymalnie 12; zajęć praktycznych liczba godzin: maksymalnie 24, z zakresu objętego ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a) Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Usługa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL/139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część 1: przeprowadzenie zajęć teoretycznych - liczba godzin: maksymalnie 42; zajęć praktycznych liczba godzin: maksymalnie 150.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Edugika - Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski, ul. Wrzosowa 6/1, 11-015 Olsztynek, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9216,00
  • Oferta z najniższą ceną: 9216,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27840,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-01-09 10:36:07
Data udostępnienia informacji: 2013-01-09 10:36:07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 10:37:12

Wersja do wydruku...

corner   corner