logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 20073-2013 z dnia 2013-02-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych prowadzonych w ramach 1 edycji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej...
Termin składania ofert: 2013-02-15


Olsztyn: ZP8/2013 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - edycja w Ełku
Numer ogłoszenia: 45027 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20073 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP8/2013 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - edycja w Ełku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych prowadzonych w ramach 1 edycji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany będzie w ramach projektu LT-PL/139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. 3.2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w podziale na sześć części: Część nr I (maksymalnie 56 godz.) tj.: 1) Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne (1 godz. wykład) 2) Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia (2 godz. wykład) 3) Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu (2 godz. wykład, 8 godz. ćwiczenia) 4) Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia) 5) Poszkodowany nieprzytomny (1 godz. wykład) 6) Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) (2 godz. wykład) 7) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną (1 godz. wykład) 8) Wstrząs (2 godz. wykład) 9) Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie (2 godz. wykład) 10) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną (4 godz. ćwiczenia) 11) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (16 godz. ćwiczenia) 12) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia) 13) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia) 14) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (3 godz. ćwiczenia) Część nr II (maksymalnie 48 godz.) tj.: 1) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (3 godz. wykład) 2) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia) 3) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. wykład, 2 godz. ćwiczenia) 4) Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu (4 godz. ćwiczenia) 5) Poszkodowany nieprzytomny (4 godz. ćwiczenia) 6) Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) (16 godz. ćwiczenia) 7) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (11 godz. ćwiczenia) Część nr III (maksymalnie 37 godz.) tj. 1) Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia (4 godz. ćwiczenia) 2) Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe (4 godz. ćwiczenia) 3) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną (4 godz. ćwiczenia) 4) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (8 godz. ćwiczenia) 5) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia) 6) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia) 7) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (11 godz. ćwiczenia) Część nr IV (maksymalnie 33 godz.) tj.: 1) Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) (16 godz. ćwiczenia) 2) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (8 godz. ćwiczenia) 3) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia) 4) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia) 5) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (3 godz. ćwiczenia) Część nr V (maksymalnie 6 godz.) tj.: 1) Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia) Część nr VI (maksymalnie 9 godz.) tj.: 1) Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych (1 godz. wykład, 8 godz. ćwiczenia)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Usługa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL/139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część nr I (maksymalnie 56 godz.)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz Dziokan K1 Ratownictwo Medyczne, Osiedle Siejnik I 1/25, 19-400 Olecko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7448,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3304,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3304,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5320,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część nr II (maksymalnie 48 godz.)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marzanna Górska, ul. Zyndrama 1/17, 19-400 Olecko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6384,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2832,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2832,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7200,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część nr III (maksymalnie 37 godz.)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Adrian Karch, Osiedle Siejnik I 9/33, 19-400 Olecko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4921,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2183,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2183,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5550,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część nr IV (maksymalnie 33 godz.)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Ratownictwa Medycznego Marcin Mielniczek, ul. Wielkanocna 1/44, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4389,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1947,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1947,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4950,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Część nr V (maksymalnie 6 godz.).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wąsiewski Przemysław, ul. Warszawska 18, 11-034 Stawiguda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 798,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 900,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz, ul. Dębowa 5, 19-300 Straduny, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1197,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 675,00
 • Oferta z najniższą ceną: 675,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1755,00
 • Waluta: PLN.

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-03-26 09:30:43
Data udostępnienia informacji: 2013-03-26 09:30:43
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-26 09:31:28

Wersja do wydruku...

corner   corner