logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 20167-2013 z dnia 2013-02-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej OPZ (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) tj.: Część 1: Zestaw szyn próżniowych - 8 zestawów, Część 2:...
Termin składania ofert: 2013-02-15


 

Olsztyn: ZP9/2013 Dostawa sprzętu medycznego do karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 162784 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20167 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP9/2013 Dostawa sprzętu medycznego do karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej OPZ (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) tj.: Część 1: Zestaw szyn próżniowych - 8 zestawów, Część 2: Zestaw triage - 8 zestawów, Część 3: Koc termiczny - 16 szt., Część 4: Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa (KED) - 8 szt., Część 5: Pulsoksymetr przenośny palcowy - 8 szt., Część 6: Deska ortopedyczna, pediatryczna - 8 szt., Część 7: a) Laryngoskop dla dorosłych - 8 szt., b) Laryngoskop dla dzieci - 8 szt., Część 8: Deska ortopedyczna dla dorosłych - 8 szt. zwanego dalej w SIWZ Sprzętem. 2. Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry, cechy, funkcjonalność oraz wyposażenia określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ zwanego dalej w SIWZ OPZ. 6. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dostawa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL/139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Część 2: Zestaw triage - 8 zestawów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8148,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4516,56

  • Oferta z najniższą ceną: 4516,56 / Oferta z najwyższą ceną: 6218,88

  • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część 4: Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa (KED) - 8 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5925,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3343,68

  • Oferta z najniższą ceną: 3343,68 / Oferta z najwyższą ceną: 4726,08

  • Waluta: PLN.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części nr 2 i 4
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-04-24 11:22:50
Data udostępnienia informacji: 2013-04-24 11:22:50
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-24 11:24:13

Wersja do wydruku...

corner   corner