logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 20167-2013 z dnia 2013-02-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej OPZ (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) tj.: Część 1: Zestaw szyn próżniowych - 8 zestawów, Część 2:...
Termin składania ofert: 2013-02-15


 

Olsztyn: ZP9/2013 Dostawa sprzętu medycznego do karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 162784 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20167 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP9/2013 Dostawa sprzętu medycznego do karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej OPZ (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) tj.: Część 1: Zestaw szyn próżniowych - 8 zestawów, Część 2: Zestaw triage - 8 zestawów, Część 3: Koc termiczny - 16 szt., Część 4: Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa (KED) - 8 szt., Część 5: Pulsoksymetr przenośny palcowy - 8 szt., Część 6: Deska ortopedyczna, pediatryczna - 8 szt., Część 7: a) Laryngoskop dla dorosłych - 8 szt., b) Laryngoskop dla dzieci - 8 szt., Część 8: Deska ortopedyczna dla dorosłych - 8 szt. zwanego dalej w SIWZ Sprzętem. 2. Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry, cechy, funkcjonalność oraz wyposażenia określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ zwanego dalej w SIWZ OPZ. 6. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dostawa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL/139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Część 2: Zestaw triage - 8 zestawów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8148,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4516,56

  • Oferta z najniższą ceną: 4516,56 / Oferta z najwyższą ceną: 6218,88

  • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część 4: Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa (KED) - 8 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5925,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3343,68

  • Oferta z najniższą ceną: 3343,68 / Oferta z najwyższą ceną: 4726,08

  • Waluta: PLN.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części nr 2 i 4
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-04-24 11:22:50
Data udostępnienia informacji: 2013-04-24 11:22:50
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-24 11:24:13

Wersja do wydruku...

corner   corner