logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie nr 170045-2013 z dnia 2013-08-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa części istniejącego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z przystosowaniem na potrzeby socjalne zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego na działkach nr 78/3 i 78/4, obręb 105 przy ul....
Termin składania ofert: 2013-09-12

 

Olsztyn: ZP47/2013 Przebudowa istniejącego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Pstrowskiego 28 B w Olsztynie z przystosowaniem na potrzeby socjalne zespołów wyjazdowych
Numer ogłoszenia: 220277 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170045 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP47/2013 Przebudowa istniejącego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Pstrowskiego 28 B w Olsztynie z przystosowaniem na potrzeby socjalne zespołów wyjazdowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest przebudowa części istniejącego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z przystosowaniem na potrzeby socjalne zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego na działkach nr 78/3 i 78/4, obręb 105 przy ul. Pstrowskiego 28 B w Olsztynie obejmująca wykonanie robót budowlanych do realizacji w I etapie na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 1.1. Szczegółowy zakres robót budowlanych został zawarty w udostępnionych załącznikach wymienionych w rozdziale XXVII SIWZ tj.: dokumentacja projektowa przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wizualizacja. 1.2. Pełny zakres prac budowlanych i modernizacyjnych określa inwestorska dokumentacja projektowa sporządzona przez: 1. Draft Usługi Projektowe, ul. Żołnierska 33/35, 10-560 Olsztyn BRANŻA BUDOWLANA 2. Tomasz Chełchstowski, ul. Przemysłowa 8 IIp, 14-100 Ostróda BRANŻA ELEKTRYCZNA 3. Fanaterm Grzegorz Jancewicz, ul. Lipowa 20, 11-042 Giedajty BRANŻA SANITARNA temat: Wewnętrzna podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzna instalacja wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji 4. Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji PROBUD Sp. z o.o., ul. Konieczki 15B, 19-300 Ełk BRANŻA: Instalacja C.O., instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, elementami chłodzenia (klimatyzacja) i wod-kan z C.W.U. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, na podstawie dokumentacji budowlano - wykonawczej, przebudowy części istniejącego budynku Pogotowia Ratunkowego z przystosowaniem na potrzeby socjalne zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. Przewidziana do przebudowy i modernizacji część budynku realizowana w I etapie została wydzielona na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji grubą ciągłą linią koloru czerwonego. Przedmiary robót ujmują tylko zaznaczony na rysunkach I etap przebudowy. Przebudowywany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym( część piwnicy ponad poziomem gruntu). Obiekt pełni funkcję magazynowo - garażową z częścią socjalną (pomieszczenia dla zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. Budynek posadowiony na stopach i ławach żelbetowych, ściany murowane jednowarstwowe, stropodach wykonany z płyt korytkowych. Konstrukcję dachu stanowią ażurowe dźwigary żelbetowe sprężone oparte na słupach żelbetowych. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, odgromową oraz instalację c.w.u. i kanalizację. Stolarka okienna stalowa i drewniana; drzwi zewnętrzne magazynowe stalowe, nieocieplone; drzwi wejściowe stalowe, nieocieplone; drzwi wewnętrzne pełne drewnopodobne. Budynek wyposażony w rynny i rury spustowe wykonane z ocynkowanej blachy stalowej. W ramach I ETAPU przebudowy istniejącego budynku Pogotowia Ratunkowego z przystosowaniem na potrzeby socjalne zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego przewidziano: III 1. BRANŻA BUDOWLANA. 1) wyburzenie i rozbiórkę istniejących pomieszczeń w poziomie parteru: wentylatornia i magazynki, 2) rozbiórkę komina od poziomu parteru, przełożenie istniejących przewodów i wyprowadzenie ich nad dach, 3) odcięcie nieczynnych przewodów wentylacyjnych i zabetonowanie otworów, 4) wydzielenie w garażu pomieszczeń dla zespołów wyjazdowych, - ściany z cegły silikatowej gr. 12 cm oraz z płyt g-k gr. 1,25 cm na ruszcie metalowym wypełnione wełna mineralna gr. 10 cm , wg rys. A-1 - ściana oddzielająca pomieszczenia socjalne od garażu gr. 12 cm docieplona od strony garażu twardą wełną mineralną gr. 5cm - ocieplony sufit podwieszany w postaci g-k gr. 2x 1,25 cm na ruszcie metalowym, izolacja termiczna w postaci wełny mineralnej gr. 25 cm (w pomieszczeniach 12, 15: płyty g-k 3x1,25 cm RYGIMETR typ DF (GKF) lub DFH2 (GKFI) na ruszcie metalowym, izolacja w postaci wełny mineralnej gr. 25 cm) - wykonanie nowoprojektowanych posadzek oraz wykończeń ścian i sufitów wewnętrznych budynku - wymiana części stolarki okiennej na nową(wg.rys.A-5) 5) istniejące ławy i ściany fundamentowe pozostają bez zmian, 6) istniejąca płyta posadzkowa pozostaje bez zmian ,wykończenie zgodnie z rys. A-1, 7) ściany zewnętrzne należy ocieplić metodą lekką mokrą. Termoizolacja w postaci płyt styropianowych FS 70 gr. 5 cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym na warstwie zbrojonej. Malowanie farbą elewacyjną silikonową. 8) ściany wewnętrzne parteru pomalowane na kolor biały, 9) dach i odwodnienie dachu-pozostaje bez zmian, 10) sufit podwieszony - zgodnie z rys. A-2, zamontowany na wysokości 3,00 m od wykończonej posadzki, wykonany z płyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25cm (w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosować płyty o podwyższonej odporności na wilgoć) montowany na profilach metalowych wg technologii producenta. Sufit należy dodatkowo ocieplić matami z wełny mineralnej. Wyłazy w stropie w pomieszczeniach 15 i 28 w klasie EI30. Nad ww. pomieszczeniami wyprowadzić kanały wentylacyjne i obudować je płytami g-k, ocieplić wełną mineralną i wyprowadzić ponad dach, 11) stolarka okienna i drzwiowa( wykonana zgodnie z zestawieniem stolarki), drewniana stalowa i z PCV, 12) kolorystyka- tynku zewnętrznego słomiana, cokołu (50 cm)i kondygnacji piwnicznej ceglana, ścian wewnętrznych biała, gresu- szara, płytek ceramicznych -jasno szara, sufitów- biała, 13) dojście do budynku wykonać z kostki betonowej o gr.8,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4,0 cm i warstwie kruszywa naturalnego o gr.10,0 cm III 2. BRANŻA SANITARNA. 1. Podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z projektem Fanaterm ścieki sanitarno-bytowe z przebudowywanego budynku odprowadzane będą nowym odcinkiem podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,20 m, przebiegającej obok przedmiotowego budynku. Nowy odcinek podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonany będzie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych o średnicy 0,16 m, złącza uszczelnione fabrycznie silikonowymi uszczelkami oring. Studzienki wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1,200m, łączonych za pomocą uszczelek. Płyty nastudzienne, prefabrykowane, żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem samozatrzaskowym z żeliwa sferoidalnego. Zastosować włazy typu ciężkiego (klasa DN400). Do regulacji posadowienia stosować betonowe pierścienie dystansowe. Przy przejściach rur PCV przez betonowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe. Na wejściu instalacji do budynku należy zamontować stalową rurę ochronną o średnicy 0.250 m, i o długości zgodnej z częścią graficzną opracowania, wypełnioną szczeliwem plastycznym. 2. Wewnętrzna instalacja wodociągowa, hydrantowa, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna wywiewno - nawiewna z odzyskiem ciepła i elementami klimatyzacji. a) Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z zasobnikiem cwu (projekt zamienny firmy Probud). W stosunku do projektu podstawowego zmianie ulega źródło wody cieplej. Według projektu podstawowego ciepła woda była podgrzewana w podgrzewaczach elektrycznych przy źródle poboru wody. W projekcie zamiennym przyjęto centralne przygotowanie cieplej wody wraz z cyrkulacją. Podgrzewanie ciepłej wody będzie w podgrzewaczu cwu o poj.500 l w pomieszczeniu węzła na poziomie przyziemia. Usytuowanie przyborów, trasa i wejście wody zimnej wg projektu podstawowego. Instalację należy wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, z atestem TWT-2 łączonych na złączki gwintowane. Przejścia przewodów przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, przewody będą prowadzone(zgodnie z projektem podstawowym) nad sufitem podwieszanym i w ścianach. Doprowadzenie wody do podgrzewacza pod stropem przyziemia. Przewody należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm. Podgrzewanie ciepłej wody [wg projektu zamiennego Probud] będzie w podgrzewaczu cwu o poj. 500 l z wężownicą i grzałką elektryczną w pomieszczeniu węzła na poziomie przyziemia. Woda będzie grzana grzałką elektryczną o mocy 12kW a króćce wężownicy będą zaślepione (w I etapie). Pobór wody zimnej [wg projektu podstawowego Fanaterm} do podgrzewacza z istniejącego przewodu stalowego w przyziemiu, na wejściu wody zimnej do pogrzewacza należy zmontować zawór zwrotny, odcinający i bezpieczeństwa. Na wejściu wody zimnej zamontować wodomierz skrzydełkowy. Na przewodzie wody zimnej należy zamontować zawór ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym klasy CA dn 15 do napełniania zładu instalacji co. Na wyjściu wody cieplej zamontować zawór odcinający. W celu utrzymania odpowiedniej temperatury wody ciepłej w punktach poboru przewidziano układ przewodów cyrkulacyjnych dla instalacji wody ciepłej. Pompka cyrkulacyjna będzie sterowana z regulatora centralnego (gdy temp. wody cyrkulacyjnej będzie powyżej 50C pompa się wyłączy). b) Instalacja hydrantowa [wykonać wg projektu podstawowego Fanaterm]. Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowej w budynku należy wykonać dwa hydranty przeciwpożarowe o średnicy 33mm (w szafce naściennej) o wydajności 1,5dm3/s każdy. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego jako odrębną instalację i wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na gwint i zaizolowanych. Na przewodzie instalacji hydrantowej zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy dn 50. c) Instalacja kanalizacji sanitarnej [wykonać wg projektu podstawowego Fanaterm]. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PCV(poziomy kanalizacyjne), o złączach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi ring i z rur systemu kanalizacji niskoszumowej(piony kanalizacyjne), o złączach za pomocą muf nasadowych. Zaleca się wszystkie piony wykonać z rur PCV dn 110mm. U podstawy każdego pionu kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję, a piony ponad dachem zakończyć wywiewkami lub odpowietrzyć do pionów z wywiewkami za pośrednictwem instalacji odpowietrzającej. d) Instalacja centralnego ogrzewania [wykonać wg projektu zamiennego Probud]. W stosunku do projektu podstawowego zmianie ulega źródło zasilania instalacji co i nagrzewnicy wentylacyjnej. Według projektu podstawowego zasilanie było z węzła cieplnego, zamieniamy na pompę ciepła powietrze/woda. Obliczenia cieplne, usytuowanie i trasy przewodów pozostają wg projektu podstawowego. Węzeł i rozdzielacz wg projektu podstawowego pozostaje rezerwowym źródłem ciepła dla c o i nagrzewnicy wentylacyjnej. Do rozdzielacza źródła podstawowego dodajemy zasilenie rezerwowe do nagrzewnicy w centrali klimatyzacyjnej. Zasilenie rezerwowe nagrzewnicy wentylacyjnej należy wykonać poprzez wymiennik woda/glikol. Wymiennik usytuować w pomieszczeniu węzła w przyziemiu. W I etapie zostaną zamontowane dwie pompy ciepła montowane na dachu: - rewersyjna pompa ciepła o mocy 20kW pracująca na potrzeby c o zimą i latem na klimatyzację magazynu leków - rewersyjna pompa ciepła o mocy 20kW pracująca na potrzeby centrali klimatyzacyjnej (opcja grzania i chłodzenia). Pompy ciepła oddadzą ciepło na wymiennikach freon/woda. Wymienniki będą umieszczone w szafie przemysłowej na parterze wraz z armaturą oraz pompą obiegową. Pompa obiegowa przetłacza czynnik grzewczy do znajdującego się w przyziemiu rozdzielacza. Z rozdzielacza ciepło jest kierowane na instalację centralnego ogrzewania i zasilanie wężownicy na cwu. Regulacja przepływu nastąpi zaworami równoważącymi na określony w dokumentacji przepływ. Pompy ciepła będą pracować na powietrzu zewnętrznym do - 25 0C. Automatyka pomp musi być przystosowana do zdalnego sterowania i kontroli. W przypadku temperatur niższych od -250 C pompy mogą zostać automatycznie wyłączone a włączone zasilanie instalacji c o z rozdzielacza w węźle cieplnym (według projektu podstawowego). Instalacja co wykonana będzie z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie. Przewody należy prowadzić nad stropem podwieszonym oraz w ścianach gipsowo-kartonowych(zgodnie z projektem podstawowym). Przy przejściach przez strop i ściany stosować należy tuleje ochronne. Przewody o dn 15-20 mm zaizolować izolacją o grubości 20 mm, 25-40 mm grubość izolacji 25 mm. Jako urządzenia grzejne należy stosować grzejniki płytowe z podejściem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym i z odpowietrzeniem grzejnika. Armatura i regulacja hydrauliczna wyszczególniona jest w opisie do dokumentacji zamiennej. e) Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewno - nawiewna z odzyskiem ciepła i elementami klimatyzacji [wykonać wg projektu zamiennego Probud]. W obiekcie zastosowano układ wentylacji nawiewno - wywiewnej, odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym centrali wentylacyjnej. W toaletach i natryskach zaprojektowano podciśnienie. Zaprojektowana centrala charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością odzysku ciepła i niskimi parametrami akustycznymi. Pomieszczenie brudownika wentylowane jest układem wentylacji mechanicznej wyciągowej z wentylatorem dachowym, wyposażonym w elektroniczną regulację wydajności. W skład instalacji wchodzą kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrągłym(kanały z rur Spiro) zwijane z taśmy stalowej ocynkowanej. Przewody prowadzone są w przestrzeni międzystropowej. Jako nawiewniki, w pomieszczeniach stałego pobytu ludzi, zastosować kratki sufitowe nawiewne z podwójnymi nastawnymi żaluzjami ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami regulacyjnymi wielopłaszczyznowymi. W pozostałych pomieszczeniach zastosować należy kratki sufitowe nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi wielopłaszczyznowymi. Jako wywiewni ki, w pomieszczeniach stałego pobytu ludzi należy zastosować kratki sufitowe wywiewne z regulatorami przepływu (z napędami elektrycznymi) na kanale wyciągowym umożliwiające zdalne zmniejszenie ilości wywiewanego powietrza. Regulator przepływu powinien być tak wyregulowany aby była możliwość jedynie zmniejszenia przepływu powietrza, zwiększenie przepływu zaś powinno być niemożliwe. W pozostałych pomieszczeniach zastosować kratki wywiewne z przepustnicami wielopłaszczyznowymi. Centralę nawiewno - wywiewną należy zamontować na specjalnym ruszcie wsporczym nad stropem podwieszonym z obsługą od stropu podwieszonego. Wentylatory z falownikami o regulowanej wydajności od 1500-4500m3/h i sprężu dyspozycyjnym min.-400Pa. Centrala wyposażona będzie w wywiewnik krzyżowy, komorę mieszania, chłodnicę freonową, nagrzewnicę glikolową, wentylatory nawiewne i wywiewne z falownikami oraz filtry kieszeniowe. Na krańcach czerpni i wyrzutni przy centrali są przepustnice z siłownikami. Nagrzewnica glikolowa o mocy 20kW będzie podłączona do rezerwowego źródła ciepła węźle cieplnym. Sumaryczne zapotrzebowanie chłodu wynosi 37,8 Kw, zapotrzebowanie ciepła wynosi 18,4kW. W pomieszczeniu środków medycznych zastosowano jednostkę wewnętrzną w celu utrzymania jednakowej zadanej temperatury. Całość przewodów wentylacyjnych należy zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. Wewnątrz budynku stosować płaszcz z folii aluminiowej. Kanały wentylacyjne prowadzone powyżej dachu budynku(wyrzutnia), należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. III 3. BRANŻA ELEKTRYCZNA. Budynek posiada istniejące zasilenie od układu pomiarowego do złącza umieszczonego wewnątrz budynku. Zasilenie tablicy TG kablem YKY5x70mm2 z istniejącego złącza kablowego wewnątrz budynku. Kabel należy wprowadzić do tablicy głównej bezpiecznikowej na parterze w komunikacji. Odejście należy wykonać z istniejącego złącza kablowego poprzez wyłącznik główny DPX-I 250 ER (z wyzwalaczem wzrostowym 220/250) umieszczonym w oddzielnej obudowie. Wyłącznik główny należy przystosować do zdalnego sterowania. Obudowy tablic bezpiecznikowych XL 160 (144 moduły). Połączenie pomiędzy tablicami wykonać przewodem 5xLgY 50 mm2. Tablice główne należy wyposażyć w aparaturę elektryczną rozdzielczą i zabezpieczającą i zainstalować w taki sposób aby górna krawędź tablicy nie była wyżej niż 2,0 m od poziomu posadzki. Wszystkie tablice należy wyposażyć w zamki do zamykania na klucz. Tablice i obwody należy trwale oznaczyć i opisać. WLZ do zasilania tablicy głównej należy układać w korycie kablowym, umieszczonym w przestrzeni sufitowej. Instalację elektryczną wykonać przewodami typu YDYp-żo i YDY-żo układanymi p/t, w przestrzeniach ściennych i sufitowych oraz korytkach kablowych ocynkowanych i rurach instalacyjnych o podwyższonej odporności ogniowej. Wszystkie przewody kabelkowe zastosowane w projektowanym budynku winny posiadać izolację 450/750V i barwy żył zgodny z wymaganiami norm. Przejście przewodów przez ściany wykonać należy w rurach instalacyjnych. W budynku zastosowano oprawy świetlówkowe montowane w suficie i na zwieszakach wyposażone w odbłyśniki paraboliczne. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewnić dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych umożliwiające bezpieczne poruszanie się ludzi w przypadku przerwy w działaniu innych rodzajów oświetlenia. Obwody gniazdowe i zasilające wykonać przewodem YDYp-żo układanym w korytach podłogowych i p/t. Instalację sygnalizacji alarmu pożaru SAP wykonać w systemie adresowalnym. Zgodnie dokumentacją należy wykonać instalację telefoniczną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.42.11.46-9, 45.26.25.20-6, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-7, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.26.20.00-1, 45.42.00.00-7, 45.26.12.20-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ALMA Piotr Sokołowski, ul. Łukasiewicza 3, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 896276,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 979015,81

  • Oferta z najniższą ceną: 945862,98 / Oferta z najwyższą ceną: 1295536,93

  • Waluta: PLN.

 

 

 


 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-10-22 09:49:02
Data udostępnienia informacji: 2013-10-22 09:49:02
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-22 09:49:28

Wersja do wydruku...

corner   corner