logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b

Działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

OGŁASZA  KONKURS  OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Lekarzy  systemu i dyspozytorów medycznych , spełniających wymagania określone  w art. 3 pkt. 3) i art. 26. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia podpisania do 31.12.2016r.               

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs lub na stronie internetowej www.wspr.olsztyn.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie WSPR  w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b
od 12.11.2013r. do  25.11.2013r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi 26.11.2013r. o godz. 09.00 w siedzibie firmy. Szczegółowych informacji udziela  Sekcja Kadrowo-Płacowa WSPR  w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b tel. (89) 537-38-17.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

O wyborze ofert zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie. Warunkiem podpisania umowy będzie: przedstawienie aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia i założenie działalności gospodarczej.

 

Załączniki do pobrania: 2013-11-12 07:36:24 - specyfikacja lekarze (81.50 kB)
2013-11-12 07:36:44 - formularz ofertowy lekarz (40.50 kB)
2013-11-12 07:37:05 - umowa (86.00 kB)

Nazwa dokumentu: Konkurs ofert nr 8/2013
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Idzkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2013-11-12 07:33:08
Data udostępnienia informacji: 2013-11-12 07:33:08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 07:37:12

Wersja do wydruku...

corner   corner