logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

wymiar etatu- 1

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia;
Umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych,
Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie lub wykształcenie związane z wdrażaniem funduszy unijnych.

Znajomość jezyka angielskiego w stopniu min.średnio zaawansowanym.
Umiejętność pracy w zespole, kreatywność,systematyczność, komunikatywność, sumienność i terminowość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- bieżąca praca związana z funkcjonowaniem sekcji,

- przygotowywanie analiz, prezentacji,

- praca związana z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,

- pomoc w organizacji wydarzeń, które organizuje WSPR.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 7 godzin 35 minut  na dobę ; niedostosowany dostęp do toalet, wind dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 • Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe i staż pracy.
 • Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
 • Kserokopie referencji lub opinii.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
Termin składania aplikacji: 27.01.2014,
Miejsce składania aplikacji : w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem ewentualnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko pracownika administracyjnego

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, listownie bądź za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
ul Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz w największym stopniu w porównaniu z innymi kandydatami wymagania dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

Aplikacje, które wpłyną do WSPR  po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu czy bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Kandydaci są zobowiązani przedłożyć wszystkie dokumenty na potwierdzenie zatrudnienia wykazanego w kwestionariuszu osobowym i życiorysie zawodowym. 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Nabór pracownik administracyjny
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Bezuch
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2014-01-21 20:01:42
Data udostępnienia informacji: 2014-01-21 20:01:42
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-21 20:03:58

Wersja do wydruku...

corner   corner