logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie nr 5175-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu w ramach realizacji dwóch edycji kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w roku 2014 w województwie podlaskim (kurs nr 1) i...
Termin składania ofert: 2014-01-20

 

Olsztyn: ZP4/2014 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu w ramach realizacji dwóch edycji kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w roku 2014 w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego
Numer ogłoszenia: 30770 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5175 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP4/2014 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu w ramach realizacji dwóch edycji kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w roku 2014 w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu w ramach realizacji dwóch edycji kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w roku 2014 w województwie podlaskim (kurs nr 1) i warmińsko-mazurskim (kurs nr 2). Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Cześć nr 1 (kurs nr 1 i 2) - maksymalnie 110 godz. tj. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego o tematyce: systemy ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, podstawy prawne współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem, organizacja systemu powiadamiania, zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami RM, zasady zbierania wywiadu medycznego, wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do realizacji zadań dyspozytora medycznego, zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami z zaburzeniami psychosomatycznymi, z dziećmi, z osobami o utrudnionym kontakcie; zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady współpracy z LPR, zasady korzystania ze środków łączności i sprzętu do nawigacji satelitarnej, zasady czytania i analiza map, zasady postępowania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, zasady koordynacji działań ratowniczych na poziomie województwa, sytuacja pozorowane, udział w egzaminie końcowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1B do umowy wykonawczej NR ZP-1092/2/13/UE zawartej w dniu 11.12.2013 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cześć nr 2 (kurs nr 1 i 2) - maksymalnie 80 godz. tj. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego o tematyce: zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami RM, zasady zbierania wywiadu medycznego, wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do realizacji zadań dyspozytora medycznego, zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami z zaburzeniami psychosomatycznymi, z dziećmi, z osobami o utrudnionym kontakcie; zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady czytania i analiza map, zasady postępowania w przypadku katastrof naturalnych, zasady postępowania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, zasady koordynacji działań ratowniczych na poziomie województwa, zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, sytuacja pozorowane, udział w egzaminie końcowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1B do umowy wykonawczej NR ZP-1092/2/13/UE zawartej w dniu 11.12.2013 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cześć nr 3 (kurs nr 1 ) - maksymalnie 5 godz. tj. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego o tematyce: wsparcie psychologiczne dla dyspozytora. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1B do umowy wykonawczej NR ZP-1092/2/13/UE zawartej w dniu 11.12.2013r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. Miejsce świadczenia usługi: a) kurs nr 1 - Województwo Podlaskie, miasto Augustów lub okolice maksymalnie do 25 km od miasta Augustów, dokładny adres zostanie wskazany przez Zamawiającego minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu. b) kurs nr 2 - Warmińsko - Mazurska Szkoła Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B, Olsztyn. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie realizowany w okresie od dnia 24 lutego 2014 r. do dnia 12 grudnia 2014 r., zgodnie Harmonogramem dla poszczególnych części przedstawionym w Załączniku nr 1 do SIWZ ZP4/2014. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany harmonogramu w trakcie trwania usługi, jednakże o każdym odwołaniu czy zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 5 dni przed planowaną usługą.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Cześć nr 1 (kurs nr 1 i 2) - maksymalnie 110 godz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ratownictwo Medyczne Kordek Witold Kordek, ul. Sikiryckiego 3/16, 10-691 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 5500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5500,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Cześć nr 2 (kurs nr 1 i 2) - maksymalnie 80 godz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bluemed Indywidualna Praktyka Lekarska Lidia Wałdoch, ul. Wiosenna 2, 11-036 Sząbruk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 4000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4000,00

  • Waluta: PLN.

 

 

 


 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części nr 1 oraz 2
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28 08:26:22
Data udostępnienia informacji: 2014-01-28 08:26:22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 08:26:53

Wersja do wydruku...

corner   corner