logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

Olsztyn: ZP5/2014 Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem konsoli radiowej
Numer ogłoszenia: 40248 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP5/2014 Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem konsoli radiowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie konsoli radiowej na stanowisku dyspozytora w związku z awarią konsoli radiowej obsługującej Działdowo, Braniewo oraz Nowe Miasto Lubawskie. 1.1. Parametry konsoli: Matryca: 22 cale, 16:10, ekran dotykowy Rozdzielczość: 1680 × 1050 @60Hz Liczba wyświetlanych kolorów : 16.7 mln Jasność: 300 nits Kontrast: 1000:1 Wejścia: VGA / DVI-D Konsola musi być wyposażona w mikrofon biurkowy sterowany RS 232 oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem do obsługi radioserwerów. Konsola musi współpracować z radiotelefonami cyfrowymi Motorola DM 3600 znajdującymi się w Działdowie, Braniewie i Kurzętniku. 2. Wymagania w zakresie wdrożenia 1)Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych, których celem jest przywrócenie działania urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie zapewnienie urządzeń zastępczych na czas napraw gwarancyjnych. Okres gwarancji dla konsoli radiowej wynosi 12 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. 2) Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.57.00.00-9, 32.26.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKSEL Sp. z o.o., ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14403,30

 • Oferta z najniższą ceną: 14403,30 / Oferta z najwyższą ceną: 14403,30

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający wybierając powyższy tryb kieruje się wyjątkową sytuacją niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, w której wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zakup przedmiotu zamówienia niezbędny celem zapewnienia ciągłości łączności radiowej dyspozytorni medycznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego w Olsztynie z zespołami Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z nieusuwalną awarią sprzętu łączności radiowej.

 

 

 


 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-02-04 14:23:41
Data udostępnienia informacji: 2014-02-04 14:23:41
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 14:24:03

Wersja do wydruku...

corner   corner