logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 45208-2014 z dnia 2014-02-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej poprzez utrzymanie łącz telefonicznych i DSL w podziale na zadania: Zadanie nr 1: utrzymanie istniejących linii PSTN wraz z łączem DSL (dla 57 lokalizacji) Zadanie...
Termin składania ofert: 2014-02-17

 

Numer ogłoszenia: 51628 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 45208 - 2014 data 07.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, fax. 089 5392710.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej poprzez utrzymanie łącz telefonicznych i DSL w podziale na zadania: Zadanie nr 1: utrzymanie istniejących linii PSTN wraz z łączem DSL (dla 57 lokalizacji) Zadanie nr 2: utrzymanie istniejących linii PSTN (dla 8 lokalizacji) Zadanie nr 3: utrzymanie istniejących łącz DSL na linii naturalnej (dla 5 lokalizacji) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry, cechy, funkcjonalność oraz wyposażenie określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 7 do SIWZ).
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej poprzez utrzymanie łącz telefonicznych i DSL w podziale na zadania: Zadanie nr 1: utrzymanie istniejących linii PSTN wraz z łączem DSL (dla 58 lokalizacji) Zadanie nr 2: utrzymanie istniejących linii PSTN (dla 7 lokalizacji) Zadanie nr 3: utrzymanie istniejących łącz DSL na linii naturalnej (dla 5 lokalizacji) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry, cechy, funkcjonalność oraz wyposażenie określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 7 do SIWZ).
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  • W ogłoszeniu jest: 15.1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych do wniesienia wadium. Zamawiający ustala je w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 15.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 15.2.1. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać (lub podobne zasady/odwołanie się do przepisów) następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. f) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa h) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 15.2.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004,podając na poleceniu przelewu informację: Wadium ZP14/2014. 15.2.3. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego w terminie do dnia 17.02.2014 r. do godziny 09:15 (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 15.2.4. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w lit. b-e stosowny dokument należy zdeponować w kasie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B do dnia otwarcia ofert do godziny 09:15, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. 15.3. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 15.4. Zgodnie z art. 46 ust 1 i 1a ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 15.5. Zgodnie z art. 46 ust.4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  • W ogłoszeniu powinno być: 15.1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych do wniesienia wadium. Zamawiający ustala je w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 15.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 15.2.1. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać (lub podobne zasady/odwołanie się do przepisów) następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. f) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa h) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 15.2.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004,podając na poleceniu przelewu informację: Wadium ZP14/2014. 15.2.3. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego w terminie do dnia 19.02.2014 r. do godziny 09:15 (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 15.2.4. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w lit. b-e stosowny dokument należy zdeponować w kasie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B do dnia otwarcia ofert do godziny 09:15, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. 15.3. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 15.4. Zgodnie z art. 46 ust 1 i 1a ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 15.5. Zgodnie z art. 46 ust.4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 09:15, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn, SEKRETARIAT..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2014 godzina 09:15, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn, SEKRETARIAT..
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Skrócony opis: z dnia 13.02.2014
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2014-02-13 13:33:54
Data udostępnienia informacji: 2014-02-13 13:33:54
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-13 13:34:35

Wersja do wydruku...

corner   corner