logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Olsztyn: ZP36/2014 Instalacja DSL wraz z linią PSTN
Numer ogłoszenia: 387352 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP36/2014 Instalacja DSL wraz z linią PSTN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usług telefonii stacjonarnej i usług dostępu do Internetu w pomieszczeniach Ambulatorium: 3.1.1. Ambulatorium w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a 3.1.2. Ambulatorium w Dobrym Mieście, ul. Pionierów 1 3.2. Linia ma mieć zablokowane połączenia wychodzące, z możliwością realizacji połączeń tylko na numery alarmowe. 3.3. Poprzez pojęcie: dostęp do Internetu -Zamawiający rozumie łącze DSL: -łącze sieciowe w technologii DSL, -o przepustowości nominalnej 10/1 Mb/s (download/upload), -udostępniające co najmniej jeden publiczny użytkowy stały adres IP, -bez limitów transferów danych, -zakończone modemem z portem RJ-45, -umożliwiające zbudowanie sieci VPN z wykorzystaniem urządzeń Zamawiającego. 3.4. Wymagania w zakresie wdrożenia 1. Wykonawca dokona dostawy instalacji i konfiguracji łącza według ustalonego między Zamawiającym a Wykonawcą terminem oraz sposobem wdrożenia. 2. Wykonawca zainstaluje modem DSL dla lokalizacji opisanych w pkt. 3.1.1 i 3.1.2. 3. Wykonawca musi uruchomić urządzenie końcowe. 4. Cena w ofercie Wykonawcy nie może być wyższa niż w aktualnej na dzień złożenia oferty promocji usług danego Wykonawcy. 5. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego: a) o wystąpieniu awarii (Pod pojęciem Awarii Zamawiający rozumie awarie, która uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem awarii, która jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi uzgodnionej między Stronami lub dozwolonej w ramach Umowy; lub jest wynikiem naruszenia Umowy przez Zamawiającego; lub wystąpiła poza Siecią Operatora; lub wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej Zamawiającego lub Urządzeniach) b) o planowanych przerwach w dostępie do usług - z odpowiednim wyprzedzeniem, informując jednocześnie o przewidywanym czasie przywrócenia funkcjonowania usług. c) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie 24 godzin od momentu, w którym Wykonawca wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość telefonicznego dokonywania zgłoszeń serwisowych 24 godziny na dobę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych oraz usuwania awarii, których celem jest przywrócenie działania usług i rozwiązanie zaistniałych (zgłoszonych) problemów w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia. Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) lub jeżeli będzie to możliwe w sposób zdalny. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian wskazanej lokalizacji (jeśli w nowej lokalizacji Wykonawca będzie dysponował możliwościami technicznymi świadczenia usług) lub rezygnacji z wybranych usług, które będą przedmiotem zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 9. Wykonawca będzie fakturował usługi zbiorczo na jednym dokumencie zawierającym specyfikację usług. 10. Wykonawca wyznacza do bieżących kontaktów stałego opiekuna przez cały okres trwania umowy. Stały opiekun powinien być dostępny dla Zamawiającego w dniach roboczych w godzinach 07.30-15.00. 11. Bezpłatne połączenia wychodzące do numerów alarmowych do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numer skrócony tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984 (usługa pozostanie bezpłatna także w przypadku pojawienia się nowych numerów powyższego rodzaju w trakcie obowiązywania umowy)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1, 64.20.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3027,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3723,52

 • Oferta z najniższą ceną: 3723,52 / Oferta z najwyższą ceną: 3723,52

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający wymierając powyższy tryb wynikający z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp korzysta z prawa udzielenia zamówienia uzupełniającego przewidzianego w postępowaniu ZP14/2014, gdzie przewidziano w rozdziale VI, że Zamawiający przewiduje w okresie 24 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2014-11-26 08:28:42
Data udostępnienia informacji: 2014-11-26 08:28:42
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-26 08:29:03

Wersja do wydruku...

corner   corner