logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/ZO/2015
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty
na świadczenie usług internetu mobilnego LTE dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Olsztynie .
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.
Zamawiający:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
tel.: 89 537 38 11
e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl
1. Opis przedmiotu zamówienia :
a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi internetu mobilnego LTE.
b. Usługa ma być realizowana poprzez modem LTE Huawei E3372 bez limitu danych .
c. Podstawowy pakiet danych minimum 20 GB z maksymalną prędkością LTE.
d. LTE bez limitu z prędkością minimum 5 Mb/s po wykorzystaniu pakietu podstawowego.
2. Termin realizacji umowy od 16.03.2015 r. do 15.03.2017 r.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
5. Oferta winna być obliczona na formularzu cenowym według załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego i złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 zapytania ofertowego.
6. Ofertę – należy wypełnić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, parafowana w całości
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
7. Do oferty należy dołączyć w formie poświadczonej kopii Zaświadczenie o wpisie do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2014 r.,
poz. 243 )
8. Termin składania ofert upływa dnia 6 marca 2015 r. o godz. 14:00 w sekretariacie
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b.
9. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem:
„Świadczenie usług internetu mobilnego LTE”
„ Nie otwierać przed 06.03.2015 r. godz. 14:00”
10. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
12. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu
wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce
zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz cenowy
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

 

Załączniki do pobrania: 2015-02-24 12:10:20 - ZAPYTANIE OFERTOWE 3_ZO_2015.pdf (410.26 kB)
2015-02-24 12:10:49 - FORMULARZ OFERTOWY 3_FO_2015.pdf (305.04 kB)
2015-02-24 12:11:08 - PROJEKT UMOWY.docx (116.87 kB)
2015-02-24 12:11:29 - FORMULARZ CENOWY 3_FC_2015.docx (39.93 kB)

Nazwa dokumentu: zapytanie ofertowe 24 02 2015 - UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-02-24 12:09:22
Data udostępnienia informacji: 2015-02-24 12:09:22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 08:43:16

Wersja do wydruku...

corner   corner