logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 5/ZO/2015


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty wykonanie
i dostawę druków akcydensowych i medycznych.


Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.
Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl


I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa druków akcydensowych i medycznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
- Druki muszą być wykonane zgodnie z ogólnie przyjętymi wzorami oraz wzorami Zamawiającego. Wykonawca nie może sam modyfikować druków.
-Wykonawca będzie obowiązany śledzić zmiany w Dzienniku Ustaw, Zarządzeniach Prezesa NFZ dotyczących zmian w drukach i informować o tym Zamawiającego w celu dokonywania w nich zmian bez dodatkowych opłat.
-Wszelkie zmiany wewnętrznych druków odbywać się będą na wniosek Zamawiającego i bez dodatkowych opłat.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych podanych w formularzu cenowym oraz do ograniczenia ilości zamówionych druków w przypadku zmniejszenia potrzeb.
- Druki muszą posiadać wszystkie wewnętrzne aktualne oznaczenia (numery) Zleceniodawcy.
-Wszystkie Loga i inne kolorowe elementy wydrukowane w czerni – odcieniach szarych.
-Druki drukowane na papierze offsetowym powinny mieć gramaturę 70-80g/m2, więcej informacji w wykazie druków.


II. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga aby zakup druków medycznych odbywał się sukcesywnie zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty wartości zawartej umowy.


III. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.


V. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 3. Wszystkie wzory druków są dostępne w Załączniku nr 4 Wzornik druków


VI. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej i dostarczonej faktury.


VII. Koszt dostawy ponosi Wykonawca na adres podany przez Zamawiającego.
VIII. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

IX. Termin składania ofert: upływa dnia 04.05.2015 r. o godz. 12:00


X. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany 05.05.2015 do godziny 15:00.


XI. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej wysłanej na adres: m.kalinska@wspr.olsztyn.pl


XII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.


XIII. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 Wzornik druków

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 5/ZO/2015
Skrócony opis: z dn. 22.04.2015
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Mrozowski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-04-22 08:25:38
Data udostępnienia informacji: 2015-04-22 08:25:38
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-22 08:31:24

Wersja do wydruku...

corner   corner