logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 26/ZO/2015
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę
środków czystości dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.
Zamawiający:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
tel.: 89 537 38 11
e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ciągła dostawa środków czystości wymienionych w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Dostarczany przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym przepisom, normom i standardom.
II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
IV. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym sporządzonym według wzoru określonego w
V. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej i dostarczonej faktury.
VI. Koszt dostawy ponosi Wykonawca na adres podany przez Zamawiającego.
VII. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VIII. Dostawy będą realizowane w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zamówienia.
IX. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym
czasie bez podania przyczyny.
X. Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2015 r. o godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b
XI. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem:„Środki czystości”
„Nie otwierać przed 29.05.2015 godz. 12:00”
XII. Otwarcie ofert odbędzie się 29.05.2015 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.
XIII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
XIV. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o wyniku postępowania.
Załączniki
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-05-25 14:59:48 - Załącznik nr 1 Formularz cenowy.pdf (290.74 kB)
2015-05-25 15:00:30 - Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf (388.27 kB)

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE 26/ZO/2015
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2015-04-22 08:26:56
Data udostępnienia informacji: 2015-04-22 08:26:56
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-25 15:01:30

Wersja do wydruku...

corner   corner