logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Olsztyn: SAP.221-7.2015 Budowa samochodowej myjni samoobsługowej
Numer ogłoszenia: 101154 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: pogotowie.olsztyn.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SAP.221-7.2015 Budowa samochodowej myjni samoobsługowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia adaptacja projektu typowego myjni samochodowej samoobsługowej 3 stanowiskowej do warunków lokalnych, wyburzenie istniejącego budynku myjni samochodowej, wykonanie infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie projektowanego obiektu, przebudowa układu drogowego upraszczającego ruch samochodów na terenie posesji, wykonanie inwestycji w sposób umożliwiający stałe funkcjonowanie stacji benzynowej i warsztatów pogotowia ratunkowego. 3.1.1. Prace budowlane będą polegały na: 1) wyburzeniu istniejącego budynku myjni samochodowej. 2) przebudowie istniejącego układu drogowego na terenie posesji. 3) budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej. 4) budowie myjni samochodowej samoobsługowej 3 stanowiskowej oraz jednego podwójnego stanowiska odkurzacza samochodowego. 3.1.2. Pełny zakres prac budowlanych określa n/w dokumentacja: 1) -Opinia geotechniczna do projektu myjni samochodowej - opracował mgr Marka Winskiewicza; -Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowane przez Pracownię Projektowo-Usługową Elżbieta Lasmanowicz. Temat opracowania: przyłącza WOD.-KAN, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej, wymiana sieci cieplnej; -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Roboty branży elektrycznej; -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Roboty branży drogowej; -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Roboty branży budowlanej; 2) -Projekt architektoniczno-budowlany Myjni samoobsługowej; jednostka autorska projektu: mx2 Agnieszka Markowska; Projektanci: branża architektoniczna: mgr inż. Arch. Maciej Markowski; branża konstrukcyjna: mgr inż. Jarosław Kozikowski; branża instalacji sanitarnych: mgr inż. Janusz Mospinek; branża elektryczna: mgr inż. Krzysztof Hirsch; 3) -Projekt budowlany - 1.1 Architektura; jednostka projektowa: GT Architekci, opracował: mgr inż. Tomasz Gryglicki -Projekt budowlany - 1.6 Drogi; jednostka projektowa: GT Architekci, podwykonawca: Drogprojekt - Zdzisław Płotek, opracował: mgr inż. Zdzisław Płotek; 4) -Projekt budowlany, branża: elektryczna; temat: zasilanie, linia kablowa, kanalizacja TT, oświetlenie terenu. Projektował: inż. Jarosław Koper, opracował: tech. Krzysztof Fedorowicz -Projekt budowlany - 1.2. Projekt rozbiórki istniejącej myjni samochodowej wraz z rampą najazdową oraz adaptacja projektu typowego myjni 3 stanowiskowej. Jednostka projektowa: GT architekci, podwykonawcy: Pracownia Projektowa MS PROJECT Sławomir Szałek -Projekt budowlany - 1.3 Przyłącze WOD.-KAN.; branża sanitarna; jednostka projektowa: GT Architekci podwykonawca: Pracownia Projektowo-Usługowa Elżbieta Lasmanowicz, zespół autorski: mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz, mgr inż. Patrycja Osajda; -Projekt budowlany - 1.4 Przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego odcinka drogi; jednostka projektowa: GT Architekci podwykonawca: Pracownia Projektowo-Usługowa Elżbieta Lasmanowicz, zespół autorski: mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz, mgr inż. Patrycja Osajda; 5) -Projekt budowlany 1.10 Wymiana zakładowych rur cieplnych do Stacji Paliw; jednostka projektowa: GT Architekci podwykonawca: Pracownia Projektowo-Usługowa Elżbieta Lasmanowicz, zespół autorski: mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz, mgr inż. Patrycja Osajda; -Inwentaryzacja dendrologiczna Architektura Krajobrazu; jednostka projektowa: GT Architekci; projektant: mgr inż. Tomasz Gryglicki 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Dziale nr II niniejszej SIWZ zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (Dział nr III niniejszej SIWZ). 3.3. Udostępnione przez Zamawiającego przedmiary robót nie stanowią podstawy wyceny, a służą jedynie orientacyjnemu wyliczeniu i zestawieniu planowanych do wykonania robót. 3.4. Miejsce realizacji zamówienia: na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, działka nr 105-78/4 - w zakresie objętym projektem, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6, 45.23.53.10-9, 45.23.32.26-9, 45.23.32.20-7, 45.33.20.00-3, 45.31.12.00-2, 45.21.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 133.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych do wniesienia wadium. Zamawiający ustala je w wysokości: 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych ) 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004, podając na poleceniu przelewu informację: Wadium SAP.221-7.2015. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego w terminie dnia 18.05.2015 r. do godziny 09:15 (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w lit. b-e stosowny dokument należy umieścić w kopertę, po czym przekazać do sekretariatu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B (pokój nr 102) do dnia otwarcia ofert do godziny 09:15, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Stosowną kopertę należy opisać w następujący sposób: NAZWA I ADRES WYKONAWCY oraz nr faksu/lub adres mailowy WADIUM do postępowania nr SAP.221-7.2015 Nie otwierać przed dniem 18.05.2015 r. do godziny 09:30 8.3. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 8.4. Zgodnie z art. 46 ust 1 i 1a ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a) ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, ocena będzie dokonywana na podstawie wymaganych przez Zamawiającego i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku uważa się wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowania budowy co najmniej trzech myjni samochodowych samoobsługowych minimum 2-stanowiskowych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, ocena będzie dokonywana na podstawie wymaganych przez Zamawiającego i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt. 3, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. 1) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń: Kierownik robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności. 2) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń: Kierownik robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności. 3) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń: Kierownik robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt. 4, Wykonawca wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  6.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 6.1.2.1. Dowodami, o których mowa w pkt 6.1.2. są m.in.: a) poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej c) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 6.1.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o którym mowa powyżej.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dokumenty wymienione w rozdziale VI IDW (SIWZ). 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: 1) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia zamówienia o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 3) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opisującą przedmiot zamówienia - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru, 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których wykonawca był zobowiązany, 6) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 2) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy. 3) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pogotowie.olsztyn.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn, p. 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2015 godzina 09:15, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn, SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 13:09:05
Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 13:09:05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 13:59:53

Wersja do wydruku...

corner   corner