logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Kierowca – noszowy  Sekcji Transportu Sanitarnego

 

umowa o pracę

wymiar etatu –1

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie minimum średnie ;

Ukończone 21 lat

Prawa jazdy  minimum kategoria „B”

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

Znajomość zagadnień z zakresu mechaniki pojazdowej.

Uprawnienie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Posiadanie prawa jazdy co najmniej przez okres sześciu lat.

Oświadczenie o bezkolizyjnej jeździe przez okres dwóch lat.  

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie przewozów pacjentów na zlecenie jednostek służby zdrowia.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca kierowcy – noszowego.

Równoważny  system czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

Wymagane dokumenty

  • List motywacyjny.
  • Życiorys zawodowy- curriculum vitae.
  • Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
  • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku
  • Oświadczenie o bezkolizyjnej jeździe przez okres dwóch lat.  
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Termin składania dokumentów: do21.08.2015r.

Miejsce składania dokumentów: w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty  należ składać w  zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko kierowca – noszowy  pracownika Sekcji Transportu Sanitarnego

 

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście, za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

 

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne,  dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

 

Nazwa dokumentu: kierowca noszowy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Pająk
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-08-17 10:41:22
Data udostępnienia informacji: 2015-08-17 10:41:22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-17 10:43:35

Wersja do wydruku...

corner   corner