logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Kierowca – noszowy  Sekcji Transportu Sanitarnego

 

umowa o pracę

wymiar etatu –1

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie minimum średnie ;

Ukończone 21 lat

Prawa jazdy  minimum kategoria „B”

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

Znajomość zagadnień z zakresu mechaniki pojazdowej.

Uprawnienie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Posiadanie prawa jazdy co najmniej przez okres sześciu lat.

Oświadczenie o bezkolizyjnej jeździe przez okres dwóch lat.  

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie przewozów pacjentów na zlecenie jednostek służby zdrowia.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca kierowcy – noszowego.

Równoważny  system czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

Wymagane dokumenty

  • List motywacyjny.
  • Życiorys zawodowy- curriculum vitae.
  • Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
  • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku
  • Oświadczenie o bezkolizyjnej jeździe przez okres dwóch lat.  
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Termin składania dokumentów: do21.08.2015r.

Miejsce składania dokumentów: w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty  należ składać w  zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko kierowca – noszowy  pracownika Sekcji Transportu Sanitarnego

 

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście, za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

 

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne,  dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

 

Nazwa dokumentu: Kierowca noszowy
Skrócony opis: z dn. 17.08.2015
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Pająk
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-08-17 10:41:22
Data udostępnienia informacji: 2015-08-17 10:41:22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-17 10:44:45

Wersja do wydruku...

corner   corner