logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 45/ZO/2015


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby WSPR.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.
Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego - stacja paliw WSPR w Olsztynie (ul. Pstrowskiego 28 B) olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych zestawionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


II. Termin obowiązywania umowy:
Dostawy będą realizowane od 01.11.2015 do 31.12.2016 lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zapłaci za wykonanie Zamówienia.


III. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
100% najniższa cena brutto
 

V. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 1
 

VI. Termin płatności: 14 dni od prawidłowo wypełnionej i dostarczonej faktury.
 

VII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.


VIII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.


IX. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan Krzysztof Mościcki, adres e-mail: k.moscicki@wspr.olsztyn.pl, tel. 89 537 38 30 / 31
X. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres:


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
W sekretariacie
Do dnia: 09.10.2015 r. do godziny 12:00


Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:25-15:00.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

 

Ofertę należy oznakować w następujący sposób:


Formularz ofertowy na postępowanie pt.
„Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych” „Nie otwierać przed dniem 09.10.2015 r. do godziny 12:30”


XI. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.


XII. Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany:
Załącznik nr 1 – formularz cenowy
Załącznik nr 2 – parafowany wzór umowy


XIII. Miejsce otwarcia ofert:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
W Sekcji Administracyjno - Eksploatacyjnej
W dniu: 09.10.2015 r. godzina 13:00


XIV. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 45_ZO - z dn. 10.09.2015
Skrócony opis: Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-09-10 10:01:24
Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 10:01:24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-10 10:12:04

Wersja do wydruku...

corner   corner