logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 45/ZO/2015


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby WSPR.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.
Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego - stacja paliw WSPR w Olsztynie (ul. Pstrowskiego 28 B) olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych zestawionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


II. Termin obowiązywania umowy:
Dostawy będą realizowane od 01.11.2015 do 31.12.2016 lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zapłaci za wykonanie Zamówienia.


III. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
100% najniższa cena brutto
 

V. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 1
 

VI. Termin płatności: 14 dni od prawidłowo wypełnionej i dostarczonej faktury.
 

VII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.


VIII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.


IX. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan Krzysztof Mościcki, adres e-mail: k.moscicki@wspr.olsztyn.pl, tel. 89 537 38 30 / 31
X. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres:


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
W sekretariacie
Do dnia: 09.10.2015 r. do godziny 12:00


Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:25-15:00.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

 

Ofertę należy oznakować w następujący sposób:


Formularz ofertowy na postępowanie pt.
„Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych” „Nie otwierać przed dniem 09.10.2015 r. do godziny 12:30”


XI. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.


XII. Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany:
Załącznik nr 1 – formularz cenowy
Załącznik nr 2 – parafowany wzór umowy


XIII. Miejsce otwarcia ofert:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
W Sekcji Administracyjno - Eksploatacyjnej
W dniu: 09.10.2015 r. godzina 13:00


XIV. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 45_ZO - z dn. 10.09.2015
Skrócony opis: Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-09-10 10:01:24
Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 10:01:24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-10 10:12:04

Wersja do wydruku...

corner   corner