logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 56/ZO/2015


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na Rozbudowę budynku podstacji Zespołu Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego w Barczewie.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.
Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl


I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest rozbudowa budynku podstacji polegająca na powiększeniu części garażowej, która umożliwi garażowanie karetki pogotowia typu C marki Volkswagen Crafter.


II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową.


III. Wymagania jakie muszą spełniać Wykonawcy
1) Wymaganie 1
Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeśli wykaże się że dysponuje jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego,
2) Wymaganie 2
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,00 zł.


IV. Termin wykonania przedmiotu umowy:
Zamawiający określił, że termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 15.01.2016 roku


V. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
100% najniższa cena brutto


VII. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym sporządzonym według wzoru określonego w załączniku


VIII. Oferta dodatkowo winna zawierać:
1. formularz ofertowy plus dołączony wypełniony i wyceniony przedmiar robót
2. parafowany wzór umowy
3. Wymaganie 1: aktualna kopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,00 zł.
4. Wymaganie 2: wskazana 1 osoba lub wykaz osób posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.


IX. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej i dostarczonej faktury.


X. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.


XI. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.


XII. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.


XIII. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.


XIV. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.


XV. Termin składania ofert upływa dnia 09.11.2015 r. do godz. 10:00


XVI. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Andrzej Mrozowski a.mrozowski@wspr.olsztyn.pl, tel. 89 537 38 22


XVII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.


XVIII. Ofertę należy złożyć w formie papierowej.


XIX. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
W sekretariacie
Do dnia: 09.11.2015 r. do godziny 10:00
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:25-15:00.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

Ofertę należy oznakować w następujący sposób:

Formularz ofertowy na postępowanie pt.
„Rozbudowę budynku podstacji zespołu wyjazdowego w Barczewie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie” „Nie otwierać przed dniem 09.11.2015 r. do godziny 10:15”


XX. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.


XXI. Miejsce otwarcia ofert:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
W Sekcji Administracyjno - Eksploatacyjnej
W dniu: 19.10.2015 r. godzina 10:15


XXII. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.


Załączniki do zapytania ofertowego:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Przedmiar Robót
Architektura i Konstrukcja
Instalacje elektryczne
Instalacje Sanitarne
Opinia techniczna

Załączniki do pobrania: 2015-10-26 14:36:56 - Wzór umowy (361.12 kB)
2015-10-26 14:37:18 - Formularz ofertowy (310.39 kB)
2015-10-26 14:38:02 - Przedmiar robót (1.00 MB)
2015-10-26 14:39:35 - Opinia Techniczna (510.78 kB)
2015-10-26 14:39:55 - Instalacje Sanitarne (246.66 kB)
2015-10-26 14:40:20 - Instalacje Elektryczne (687.04 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 56/ZO/2015 z 26.10.2015
Skrócony opis: Rozbudowa budynku podstacji Zespołu Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego w Barczewie
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski, MIrosław Ryllo
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-10-26 14:24:53
Data udostępnienia informacji: 2015-10-26 14:24:53
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-26 14:42:34

Wersja do wydruku...

corner   corner