logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


UWAGA ,ZMIANA TERMINU SKAŁADANIA OFERT. ZMIANA OGŁOSZENIA< RORMULARZA< WZORU UMOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE PO ZMIANIE Z DNIA 15 04 2016.

ZAPYTANIE OFERTOWE 23/ZO/2016


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań środowiskowych na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.


Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest przeprowadzenie badań środowiskowych w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w zakresie:

  • Hałas w środowisku pracy
  • Drgań działających na człowieka przez kończyny górne
  • Oświetlenie elektryczne we wnętrzach
  • Stężenie pyłu całkowitego
  • Stężenie pyłu respirabilnego
  • Oceny narażenia zawodowego na chemiczne zanieczyszczenia powietrza – pobieranie próbek z zastosowaniem analizatorów szybkiego odczytu.
  • Stężenia tlenki węgla

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 25.04.2016r. – 29.04.2016r.


Do zapytania ofertowego załączono Formularz cenowy oraz wzór umowy.

II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: kryterium najniższej ceny brutto.

IV. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz spełnia warunki określone w niniejszym zapytaniu, przedstawiając dokumenty:

-Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

V. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
5. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. dojazdu), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.
6. Ofertę należy złożyć na:
a. formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku 1 - Formularz Cenowy. Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.
b. Wraz z ofertą winny być złożone – inne dokumenty:
-Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
-· Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty

10. Termin składania ofert upływa dnia  20.04.2016 r. o godz. 12:00

11. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej wysłanej na adres: j.kopec@wspr.olsztyn.pl

12. Temat wiadomości e-mail z przesyłaną ofertą: „23_ZO_2016 Badania środowiskowe”

VI. Warunki płatności – przelew - 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

VII. Osoba wskazana do udzielania informacji na temat zamówienia: Piotr Tomporowski
tel. 695-660-031

VIII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

IX. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną o wyniku Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

X. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną)

XI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik 1 – Formularz cenowy
Załącznik 2 – Wzór umowy


ZAPYTANIE OFERTOWE 23/ZO/2016


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań środowiskowych na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.


Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest przeprowadzenie badań środowiskowych w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w zakresie:
- Hałas w środowisku pracy
- Drgań działających na człowieka przez kończyny górne
- Oświetlenie elektryczne we wnętrzach
- Stężenie pyłu całkowitego
- Stężenie pyłu respirabilnego
- Oceny narażenia zawodowego na chemiczne zanieczyszczenia powietrza – pobieranie próbek z zastosowaniem analizatorów szybkiego odczytu.
- Stężenia tlenki węgla


Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 25.04.2016r. – 29.04.2016r.


Do zapytania ofertowego załączono Formularz cenowy oraz wzór umowy.


II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: kryterium najniższej ceny brutto.


IV. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz spełnia warunki określone w niniejszym zapytaniu, przedstawiając dokumenty:


-Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.


V. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem,


2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,


4. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,


5. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. dojazdu), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.


6. Ofertę należy złożyć na:
a. formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku 1 - Formularz Cenowy. Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.
b. Wraz z ofertą winny być złożone – inne dokumenty:
-Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
-· Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej


7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.


8. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.


9. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty


10. Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2016 r. o godz. 12:00


11. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej wysłanej na adres: j.kopec@wspr.olsztyn.pl


12. Temat wiadomości e-mail z przesyłaną ofertą: „23_ZO_2016 Badania środowiskowe”


VI. Warunki płatności – przelew - 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.


VII. Osoba wskazana do udzielania informacji na temat zamówienia: Piotr Tomporowski
tel. 695-660-031


VIII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.


IX. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną o wyniku Wykonawców biorących udział w postępowaniu.


X. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną)


XI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.
 

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik 1 – Formularz cenowy
Załącznik 2 – Wzór umowy

Załączniki do pobrania: 2016-04-13 07:26:31 - Załącznik 1 - Formularz cenowy (388.99 kB)
2016-04-13 07:26:50 - Załącznik 2 – Wzór umowy (362.26 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 23/ZO/2016 z dn.13.04.2016
Skrócony opis: Przeprowadzenie badań środowiskowych na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Ryllo
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2016-04-13 07:18:49
Data udostępnienia informacji: 2016-04-13 07:18:49
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-15 08:01:56

Wersja do wydruku...

corner   corner