logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 35/ZO/2016

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie oprogramowania „Przychodnia” firmy System Ewa Nosowicz, zwanego dalej „oprogramowaniem”, na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.


Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro

Zamawiający:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
tel.: 89 537 38 11
e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem niniejszego zapytania jest świadczenie usług serwisowych oprogramowania „Przychodnia” firmy System Ewa Nosowicz, zwanego dalej „oprogramowaniem”, na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

2.Usługi serwisowe, o których mowa w pkt. 1 obejmują:

2.1. Serwis oprogramowania

2.2. Aktualizacje oprogramowania

2.3. Drobne modyfikacje oprogramowania na prośbę zamawiającego

2.4. Pomoc techniczna:

2.4.1. W przypadku całkowitej niemożności korzystania z programu będzie zgłaszana telefonicznie 24h/365 przez okres trwania umowy z czasem podjęcia czynności serwisowych w ciągu 1 godziny, maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 12 godzin.

2.4.2. W przypadku innych usterek lub problemów z obsługą programu kontakt telefoniczny w godzinach 8:00 – 18:00 z czasem reakcji  usunięcia lub zaproponowania sposobu usunięcia awarii- do 24 godzin od przekazania informacji o awarii.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Do zapytania ofertowego załączono formularz cenowy oraz wzór umowy.

II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: kryterium najniższej ceny brutto.

IV. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz spełnia warunki określone w niniejszym zapytaniu, przedstawiając dokumenty:

  1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

V. Opis sposobu przygotowywania oferty:

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem,

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

  4. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  5. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. koszty dostawy i dojazdu), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.

6.  Ofertę należy złożyć na:

6.1.  formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku 1 - Formularz Cenowy. Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.

6.2.  Wraz z ofertą winny być złożone – inne dokumenty:

6.2.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.2.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty

10. Termin składania ofert upływa dnia 20.05.2016 r. o godz. 13:00

11. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej wysłanej na adres: j.kopec@wspr.olsztyn.pl

12. Temat wiadomości e-mail z przesyłaną ofertą: „35_ZO_2016 Przychodnia”

VI. Warunki płatności – przelew - 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

VII. Osoba wskazana do udzielania informacji na temat zamówienia: Krzysztof Grzymkowski

tel. 695-660-102

VIII. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

IX. Zamawiający powiadomi o wyniku Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

X. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną)

        Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załączniki do pobrania: 2016-05-17 13:31:13 - Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (263.81 kB)
2016-05-17 13:32:04 - Załącznik nr 2 - Wzór umowy (632.50 kB)
2016-05-24 13:01:42 - Wyniki - Unieważnienie (239.41 kB)

Ilość odwiedzin: 669
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 35/ZO/2016 z dn. 17.05.2016
Skrócony opis: Świadczenie usług serwisowych oprogramowania „Przychodnia” firmy System Ewa Nosowicz, zwanego dalej „oprogramowaniem”, na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Jóźwiak
Data wytworzenia informacji: 2016-05-17 13:04:04
Data udostępnienia informacji: 2016-05-17 13:04:04
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-24 13:02:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner