logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Spis dokumentów:
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
3. Załącznik nr 3 - wzór umowy
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dn. 21.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 55/ZO/2016
przeprowadzenie procesu recertyfikacyjnego, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.


Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

 

Zamawiający:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
tel.: 89 537 38 11

I.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu recertyfikacyjnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 wraz z przejściem przy drugim audicie nadzoru na normę ISO 9001:2015, dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem umowy.

 

Do zapytania ofertowego załączono opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy  oraz wzór umowy.

 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: kryterium najniższej ceny brutto.

 

 1. .Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz spełnia warunki określone w niniejszym zapytaniu tj:

posiada AkredytacjęPolskiego Centrum Akredytacji (PCA) w sprawie certyfikacji systemów zarządzania w sektorze ochrony zdrowia (EA 38, PKD 86) w zakresie wydania normy PN-EN ISO 9001:2008

w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu przedstawi :

 • (PCA) w sprawie certyfikacji systemów zarządzania w sektorze ochrony zdrowia (EA 38, PKD 86) w zakresie wydania normy PN-EN ISO 9001:2008 winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

oraz przedstawi następujące dokumenty:

 

 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 4. Opis sposobu przygotowywania oferty:

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich
  odrzuceniem,
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
 3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.
 5. Ofertę należy złożyć na:

5.1 formularzu cenowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku 2–zapytania ofertowego. Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.

 

 1. Wraz z ofertą winny być złożone – inne dokumenty:

5.2.1 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.2.2Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.2.3Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5.2.4Akredytacja  Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w sprawie certyfikacji systemów zarządzania w sektorze ochrony zdrowia (EA 38, PKD 86) w zakresie normy PN-EN ISO 9001:2008 winna być złożona w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
  gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
  i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.
 4. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w trwały sposób.
 5. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty.
 6. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta wewnętrzna nie musi być opisana, służy jedynie, jako dodatkowe zabezpieczenie oferty przed otwarciem przed terminem otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:

 

 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn

ul. Pstrowskiego 28b

 

 

oraz opisana:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz nr faksu/ lub adres mailowy

Oferta

dot. Zapytania Ofertowego 55/ZO/2016 tj. Recertyfikacja

Nie otwierać przed dniem 15.09.2016 r. godz. 12:15

 

 

 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej ofert lub wycofać ofertę.
 2. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 3. Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert,
 4. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.
 5. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153, poz.1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
 • Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
 • Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 15.09.2016 r. do godz.12:00, w pokoju 102 (Sekretariat)
 • .W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2016r. o godz. 12:15 w pokoju nr 9. Otwarcie ofert jest jawne.
 • Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • .Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
  a także informacje dotyczące ceny.
 • W przypadku, gdy zamawiający nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek (przekazany pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiający przekaże informację o złożonych  ofertach.
 • W  toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 • Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej(drogą mailową lub faksem, adres :zamowienia@wspr.olsztyn.pl, 895373810)
 • Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie bip WSPR informacji o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy wybranemu zostanie przesłana umowa do podpisu.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora         

Olga Wilińska Plichta   

Ilość odwiedzin: 1087
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 55/ZO/2016 z 12.09.2016
Skrócony opis: Przeprowadzenie procesu recertyfikacyjnego, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2016-09-12 14:39:14
Data udostępnienia informacji: 2016-09-12 14:39:14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-12 14:49:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner