logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 07.10.2016 r.

POSTĘPOWANIE OFERTOWE z dnia 29.09.2016 r.

                                             NR SAP 60/PO/2016                                             

Zapytanie ofertowe
Na zakup wraz z dostawą odzieży dla ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
tel.: 89 537 38 11
e – mail: zamowienia@wspr.olsztyn.pl

 

I Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieży dla ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.  

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia podania przez Zamawiającego informacji dotyczących rozmiarów odzieży.

II Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: kryterium najniższej ceny brutto.

IV Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz dołączy do oferty dokumenty wymagane w pkt.VI ppkt 5.

V Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI Opis sposobu przygotowywania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. koszty transportu, dojazdu), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.

5. Ofertę należy złożyć na:

5.1 formularzu cenowym (oferta Wykonawca) sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 2 – Formularz Cenowy (oferta Wykonawcy). Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.

5.2 Wraz z ofertą winny być złożone – inne dokumenty:

5.2.1 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodne z Kodeksem cywilnym winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.2.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodne z Kodeksem cywilnym winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.2.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5.2.4 Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów wskazujących, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2010, nr 209, poz. 1382). Dokumenty w języku obcym muszą posiadać uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.

9. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w trwały sposób.

10. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty.

11. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta wewnętrzna nie musi być opisana, służy jedynie, jako dodatkowe zabezpieczenie oferty przed otwarciem przed terminem otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn

ul. Pstrowskiego 28b

Sekretariat

oraz opisana:

                   NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz nr faksu/ lub adres mailowy

OFERTA

dot. Postępowania ofertowego nr SAP 60/PO/2016
Nie otwierać przed dniem 04.10.2016 r. godz. 11:00

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.

13. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

14. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153, poz.1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

VII Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 04.10.2016 r. do godz. 11.00, w pokoju 102 (Sekretariat)

VIII W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

IX Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2016 r. o godz. 11.15 w Sekcji administracyjno-prawnej w pokoju nr 9. 

X Otwarcie ofert jest jawne.

XI Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek (przekazany pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiający przekaże Notatkę Służbową z czynności postępowania ofertowego nr SAP 60/PO/2016 sporządzoną po otwarciu ofert.

XIV W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

XV Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą mailową zamowienia@wspr.olsztyn.pl, lub faksem: 89 537 38 10, adres: Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn).

XVI Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie BIP WSPR informacji o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy wybranemu zostanie przesłana umowa do podpisu.

XVII Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XVIII O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).

XIX Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty,

 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 3. jeżeli postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia

XX Oferta Wykonawcy może zostać odrzucona w sytuacji:

 1. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

 2. Jeżeli Formularz cenowy – Oferta Wykonawcy zostanie podpisana przez osobę do tego nieupoważnioną.

 3. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

 4. Jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 5. Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 6. Jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 7. Jeżeli Wykonawca mimo wezwania nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.

 8. Jeżeli jest nieważna na podstawie innych przepisów.

 9.  

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

 

                                                                                                            Z upoważnienia Dyrektora

                                                                                                     Olga Wilińska Plichta

 

Ilość odwiedzin: 1127
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 60/ZO/2016 z dn. 29.09.2016 r.
Skrócony opis: Zakup wraz z dostawą odzieży dla ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Jóźwiak
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Jóźwiak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-29 14:10:22
Data udostępnienia informacji: 2016-09-29 14:10:22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 14:48:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner