logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 
 
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 344356-2016 z dnia 16-11-2016 - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dziale nr II SIWZ, zaś sposób realizacji przedmiotu zamówi...
Termin składania ofert/wniosków: 24-11-2016

Ogłoszenie nr 356798 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 344356
Data: 16/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Krajowy numer identyfikacyjny 51133293300000, ul. ul. Pstrowskiego  , 10602   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 392 727, e-mail o.wilinskaplichta@wspr.olsztyn.pl, faks 895 392 710.
Adres strony internetowej (url): pogotowie.olsztyn.sisco.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: TAK CZĘŚĆ 1: Produkty lecznicze do dezynfekcji; CZĘŚĆ 2: Środki dezynfekcyjne i pielęgnujące

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 33631600-8
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 33631600-8,33690000-3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W stosunku do obowiązku wpisu do rejestru zawodowego, posiadania odpowiedniego zezwolenia lub przynależności do organizacji Wykonawca dołącza do oferty: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do IDW). W stosunku do wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawców: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do IDW) W stosunku do wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do IDW) oraz b) Wykaz dostaw wykonanych (załącznik nr 5 do IDW), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert w postępowaniu.
W ogłoszeniu powinno być: W stosunku do obowiązku wpisu do rejestru zawodowego, posiadania odpowiedniego zezwolenia lub przynależności do organizacji Wykonawca dołącza do oferty: W zakresie Części nr 1: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do IDW). b) Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z 17.03.2008 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), W zakresie Części nr 2: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do IDW). 7.2.1.2. W stosunku do wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawców: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do IDW) 7.2.1.3. W stosunku do wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców: W zakresie Części nr 1: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do IDW) W zakresie Części nr 2: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do IDW) oraz b) Wykaz dostaw wykonanych (załącznik nr 5 do IDW), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert w postępowaniu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
W ogłoszeniu powinno być: Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : W zakresie Części nr 1: W celu wykazania Zamawiającemu posiadania przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z 17.03.2008 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) W zakresie Części nr 2: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) W celu wykazania Zamawiającemu spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże Zamawiającemu posiadanie doświadczenia w dostawach: minimum dwóch sukcesywnych dostaw dla różnych podmiotów o wartości minimum 30 000,00 zł każda (brutto) przez okres dostaw minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. b) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie Części nr 1: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W zakresie Części nr 2: a) W celu wykazania Zamawiającemu spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże Zamawiającemu posiadanie doświadczenia w dostawach: minimum dwóch sukcesywnych dostaw dla różnych podmiotów o wartości minimum 20 000,00 zł każda (brutto) przez okres dostaw minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. b) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia: karty charakterystyki (w języku polskim) dla wymienionych w Dziale nr II SIWZ, poz.: 1-12 zgodnie z Rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i przepisami prawa Polskiego
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie Części nr 1: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia: karty charakterystyki (w języku polskim) dla wymienionych w Dziale nr II SIWZ dla Części nr 1 produktów leczniczych, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i przepisami prawa Polskiego. W zakresie Części nr 2: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia: karty charakterystyki (w języku polskim) dla wymienionych w Dziale nr II SIWZ dla Części nr 2 środków dezynfekcyjnych i pielęgnujących (poz. 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12), zgodnie z Rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i przepisami prawa Polskiego. W zakresie Części nr 1: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia: karty charakterystyki (w języku polskim) dla wymienionych w Dziale nr II SIWZ dla Części nr 1 produktów leczniczych, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i przepisami prawa Polskiego. W zakresie Części nr 2: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia: karty charakterystyki (w języku polskim) dla wymienionych w Dziale nr II SIWZ dla Części nr 2 środków dezynfekcyjnych i pielęgnujących (poz. 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12), zgodnie z Rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i przepisami prawa Polskiego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium 9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych do wniesienia wadium. Zamawiający ustala je w wysokości: 984,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 9.2.1. pieniądzu; 9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 9.2.3. gwarancjach bankowych; 9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004, podając na poleceniu przelewu informację: Wadium SAP.221-15.2016. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego w terminie dnia 24.11.2016 r. do godziny 09:15 (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w lit. b-e stosowny dokument należy umieścić w kopertę, po czym przekazać do sekretariatu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B (pokój nr 102) do dnia otwarcia ofert do godziny 09:15, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Stosowną kopertę należy opisać w następujący sposób: NAZWA I ADRES WYKONAWCY oraz nr faksu/lub adres mailowy WADIUM do postępowania nr SAP.221-15.2016 Nie otwierać przed dniem 24.11.2016 r. do godziny 09:30 9.3. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 9.4. Zgodnie z art. 46 ust 1 i 1a ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.5. Zgodnie z art. 46 ust.4a) ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.6.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.6.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.6.3 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych do wniesienia wadium. Zamawiający ustala je w wysokości: W zakresie Części nr 1: 117,00 zł (słownie: sto siedemnaście złotych) W zakresie Części nr 2: 866,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć złotych) 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 9.2.1. pieniądzu; 9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 9.2.3. gwarancjach bankowych; 9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004, podając na poleceniu przelewu informację: Wadium SAP.221-15.2016. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego w terminie dnia 06.12.2016 r. do godziny 12:15 (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w lit. b-e stosowny dokument należy umieścić w kopertę, po czym przekazać do sekretariatu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B (pokój nr 102) do dnia otwarcia ofert do godziny 09:15, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Stosowną kopertę należy opisać w następujący sposób: NAZWA I ADRES WYKONAWCY oraz nr faksu/lub adres mailowy WADIUM do postępowania nr SAP.221-15.2016 CZĘŚĆ nr: ………………………. Nie otwierać przed dniem 06.12.2016 r. do godziny 12:30 9.3. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 9.4. Zgodnie z art. 46 ust 1 i 1a ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.5. Zgodnie z art. 46 ust.4a) ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.6.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.6.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.6.3 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 60 Termin dostawy 30 Terin płatności 10
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria dla Części nr 1 i Części nr 2: Kryteria Znaczenie Cena 60 Termin dostawy 30 Terin płatności 10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:02.12.2016, godzina: 12:15
W ogłoszeniu powinno być: Data:06.12.2016, godzina: 12:15
 

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Skrócony opis: z dn. 01.12.2016
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2016-12-01 15:08:59
Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 15:08:59
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-01 15:09:43

Wersja do wydruku...

corner   corner