logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b

 

Działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.z 2016, poz.1638)

OGŁASZA KONKURS OFERT nr 31/2016

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyjazdowym zespole sanitarnym typu N

przez pielęgniarkę/położną.

 

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia podpisania  do 31.12.2019r.

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowej www.wspr.olsztyn.pl

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem zgodnym ze specyfikacją konkursu ofert- pkt IV ust.8 , należy składać w Sekcji Organizacyjnej - sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b od dnia 05.12.2016r. do 12.12.2016r. do godz. 15. Otwarcie ofert nastąpi 13.12.2016r. o godz. 9:00 w siedzibie firmy.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem :   http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

Warunkiem podpisania umowy będzie: przedstawienie aktualniej polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz widniejący wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz  w  Rejestrze Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek i Położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych .

Informacji udziela Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych- tel. 89 537 38 38

 

Nazwa dokumentu: Konkurs ofert nr 31/2016 z dnia 5 12 2016
Skrócony opis: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyjazdowym zespole sanitarnym typu N przez pielęgniarkę/położną.
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kołodziejczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2016-12-05 15:16:50
Data udostępnienia informacji: 2016-12-05 15:16:50
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-05 15:24:30

Wersja do wydruku...

corner   corner