logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
minus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny i mailowy
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2016
plus KONKURSY OFERT 2017
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus Nabór na stanowisko: kierowca-noszowy
minus Nabór na stanowisko - Diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ARCHIWUM
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów

 

umowa o pracę

wymiar etatu –1

 

 

Wymagania niezbędne:

Uprawnienia diagnosty stacji kontroli pojazdów

Wykształcenie minimum średnie techniczne ,  preferowane samochodowe

Umiejętność obsługi komputera  oraz urządzeń biurowych

Prawa jazdy  minimum kategoria „B”

Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy z  klientem , systematyczność , komunikatywność , sumienność , terminowość ,   

dyspozycyjność , odporność na stres .

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów , obsługa klientów stacji kontroli pojazdów .

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Równoważny czas pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

Wymagane dokumenty

  • List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań  dodatkowych na w/w stanowisko
  • Życiorys zawodowy- curriculum vitae.
  • Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
  • Kserokopie Uprawnienia Diagnosty
  • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Termin składania dokumentów: do  05.07.2017r.

Miejsce składania dokumentów: w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty  należ składać w  zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko:  Diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów

 

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście, za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

 

Informacje dodatkowe:

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne,  dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

 

Ilość odwiedzin: 240
Nazwa dokumentu: Nabór na stanowisko - Diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów
Skrócony opis: Nabór na stanowisko - Diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kalińska
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski, Iwona Idzkiewicz, Krzysztof Mościcki
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Kalińska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 07:54:22
Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 07:54:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-21 07:59:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner