logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 

Pracownik Sekcji Administracyjno-prawnej

umowa o pracę

wymiar etatu –1

 

1.WYMAGANIA FORMALNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo/administracja),
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • wiedza z zakresu prawa cywilnego, finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność przygotowania umów na usługi, dostawy, roboty budowlane.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i/lub szkolenia z zakresu zamówień publicznych przeprowadzanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

 

3. WARUNKI PRACY I PŁACY:

 • rodzaj umowy − umowa o pracę na czas określony (minimum rok),
 • wymiar czasu pracy − pełny etat,
 • miejsce pracy – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Pstrowskiego 28B,
  10 -602 Olsztyn,
 • godziny pracy – 7.25 – 15.00.

 

4.OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

5.WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • cv - curriculum vitae,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych i/lub kopie certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności (za przestępstwo umyślne),
 • kserokopia świadectwa pracy lub referencje potwierdzające 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie, Pstrowskiego 28B, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.ZAKRES ZADAŃ NA OFEROWANYM STANOWISKU:

 • wykonywanie czynności związanych z postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych o wartości

a) powyżej progów obligujących do stosowania ustawy  Prawo zamówień publicznych  w oparciu
o wydane akty wykonawcze do ustawy oraz zarządzenia  Dyrektora WSPR,

b) poniżej progów obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  w oparciu

o zarządzenia Dyrektora WSPR z wyłączeniem czynności opisu przedmiotu zamówienia oraz opracowaniem umów,

 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych; opracowywanie na podstawie przedłożonych planów cząstkowych  przez poszczególne komórki organizacyjne planu zakupów w tym planu przetargów udzielanych zgodnie z pzp, sprawozdań dotyczących postępowań przetargowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowej wymaganej odpowiednimi przepisami lub określonej
  w zarządzeniu Dyrektora,
 • sporządzanie protokołu z posiedzeń komisji przetargowej - dotyczy postępowań o wartości powyżej 30 000 euro,
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia)  lub zapytania  ofertowego na podstawie szczegółowych informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia (w tym szacunkowej wartości, oraz o ilości posiadanych środków na realizację zamówienia zatwierdzonych
  o przez Dział księgowości,
 • przekazywanie podmiotowi prowadzącemu obsługę prawną WSPR SIWZ celem jej zaopiniowania pod względem formalno- prawnym,
 • przedkładanie SIWZ/Zapytania ofertowego Dyrektorowi do akceptacji i podpisu, rozpoczęcie procedury,
 • sporządzanie ogłoszeń o wszczęciu i zakończeniu postępowań, w tym przesyłanie ogłoszeń właściwych instytucji zgodnie z pzp - dotyczy postępowań o wartości powyżej 30 000 euro,  oraz zamieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej BIP WSPR,
 • dystrybucja SIWZ lub zapytań ofertowych  wśród wykonawców, ich publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WSPR w przypadkach określonych w ustawach lub w zarządzeniach Dyrektora WSPR
 • prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań,
 • uczestniczenie w posiedzeniach  komisji przetargowych związanych z badaniem, oceną i weryfikacją złożonych ofert,
 • bieżące sporządzanie protokołu postępowania przetargowego wraz z załącznikami,
 • przygotowywanie umów na podstawie wcześniej uzgodnionego i załączonego do SIWZ lub zapytania a ofertowego  wzoru oraz wybranej oferty,
 • przekazanie przygotowanych egzemplarzy umów do Sekcji Organizacyjnej w celu ich podpisania przez strony, wraz z informacją o właściwym terminie ich  podpisania,
 • zwracanie się z wnioskiem do Działu Księgowo finansowego o zwrot wadium przetargowego,
 • rozsyłanie informacji do wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku,
 • zabezpieczenie dokumentacji z postępowań i przechowywanie jej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną,
 • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych
 • sporządzanie sprawozdania rocznego oraz przesyłanie do Prezesa Zamówień Publicznych,
 • archiwizowanie dokumentacji przetargowych
 • przedkładanie projektów Zarządzeń Dyrektora (przekazywanych uprzednio przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne, bądź opracowanych w ramach przyznanych kompetencji przez Sekcję administracyjno-prawną) do podpisu Dyrektorowi, prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora WSPR oraz przechowywanie oryginałów Zarządzeń Dyrektora;
 • przechowywanie oryginałów uchwał Rady Społecznej oraz prowadzenie ich rejestru;
 • nadawanie tożsamej formy projektom umów przekazywanych do SAP zawieranych przez WSPR, przedkładanie projektów umów radcy prawnemu;
 • przechowywanie oryginałów umów cywilno- prawnych zawieranych przez WSPR poza umowami kontraktowymi zawieranymi z osobami fizycznymi/ podmiotami na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSPR  i umowami z zakresu prawa pracy ,wolontariatu, dotacji, umów z BGK oraz prowadzenie ich spisu,
 • przechowywanie dokumentów związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w WSPR, w tym książki kontroli;
 • prowadzenie spraw związanych z wpisem WSPR do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • obsługa Pełnomocnika do spraw kontroli zarządczej i systemów jakości;
 • opracowywanie w powierzonym zakresie i przechowywanie dokumentów związanych z kontrolą zarządczą oraz systemami  jakości obowiązującymi w WSPR;
 • zwracanie się do podmiotu prowadzącego obsługę prawną w sprawie interpretacji przepisów prawnych w razie problemów z interpretacją tych przepisów,
 • zwracanie się do kierowników działów/sekcji, podmiotów związanych z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia, powołanych biegłych o zajęcie stanowiska w sprawach związanych
  z pytaniami Wykonawców do zapisów zawartych w SIWZ/zapytaniach ofertowych dotyczących przedmiotu zamówienia, oceną spełniania minimalnych wymagań określonych w SIWZ/zapytaniach ofertowych dotyczących przedmiotu zamówienia a ofertą Wykonawcy  lub w sprawach związanych
  ze środkami ochrony prawnej dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

 

7.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wspr.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2017 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: pracownik Sekcji Administracyjno-prawnej”.

 O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej bip WSPR: pogotowie.olsztyn.sisco.info

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Nazwa dokumentu: Nabór na stanowisko: Pracownik Sekcji administracyjno-prawnej
Skrócony opis: z dn. 12.12.2017
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 15:02:39
Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 15:02:39
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 15:08:14

Wersja do wydruku...

corner   corner