logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ogłasza konkurs

na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

  1. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160)
  2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 z późn. zm.)
  3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151 poz. 896) oraz Regulaminu konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.  

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

  1. posiada tytuł zawodowy lekarza, i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
  2. co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.

Osoby zgłaszające się do konkursu proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z numerem telefonu i adresem, celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania ww. stanowiska,  w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Dokumenty przedłożone przez kandydata winny być kserokopią poświadczoną za zgodność                                   z oryginałem. Dostatecznym  elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis na kserokopii z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem”.

Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa  w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie” prosimy kierować w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie na adres:   

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B, 10-602 Olsztyn lub osobiście w Sekretariacie WSPR Olsztyn od poniedziałku do piątku w godz. od 7.25-15.00

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 10 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ilość odwiedzin: 1094
Nazwa dokumentu: Konkurs ofert nr 2/2018 z dnia 08.02.2018 r.
Skrócony opis: na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Jóźwiak
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Idzkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Jóźwiak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 11:17:45
Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 11:17:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-08 11:31:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner