logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
   minus Zamówienia rok 2018
      plus SAP.221-1.2018 z dn. 02.02.2018r.
      plus SAP.221-2.2018 z dn. 14.02.2018r.
      minus SAP.221-3.2018 z dn. 28.03.2018
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
         minus Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
         minus Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
         minus Załączniki do IDW
         plus Projekt budowlany
         minus Projekty wykonawcze
         minus Przedmiary robót
         minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
         minus Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
         minus Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI
         minus Dział nr III SIWZ - Projekt umowy PO MODYFIKACJI
         minus Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI
         minus Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
         minus Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI nr 2
         minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
         minus Wyjaśnienia treści SIWZ
         minus Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert
         minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
         minus Wyjasnienia treści SIWZ
         minus Zmiana treści SIWZ w zakresie zapisów dot. wadium
         minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
         minus Informacja z otwarcia ofert
         minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      plus SAP.221-4.2018 z dn. 05.04.2018
      plus SAP.221-5.2018 z dn. 10.04.2018
      plus SAP.221-6.2018 z 09.05.2018
      plus SAP.221-7.2018
      plus SAP.221-8.2018 z 08.08.2018
      plus SAP.221-9.2018 z 18.09.2018 r.
      plus SAP.221-10.2018 z dn. 01.10.2018r.
      plus SAP.221-11.2018
      plus SAP.221-12.2018
      plus SAP.221-13.2018 z dn. 26.11.2018
      plus SAP.221-14.2018 z dn. 28.11.2018
      plus SAP.221-15.2018 z dn. 14.12.2018 r.
   minus Obowiązek informacyjny dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach ogłaszanych przez WSPR Olsztyn
   plus Zamówienia rok 2019
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie nr 500084971-N-2018 z dnia 18-04-2018 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537421-N-2018
Data: 28/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Krajowy numer identyfikacyjny 51133293300000, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK  28B, 10-602   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 537 38 11, e-mail zamowienia@wspr.olsztyn.pl, faks 89 537 38 10.
Adres strony internetowej (url): pogotowie.olsztyn.sisco.info
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia minimalny warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: aa) wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. przebudowa, rozbudowa, remont obiektów mieszkalnych, edukacyjnych, biurowych, przemysłowych, użyteczności publicznej o wartości nie niższej niż kwota 3 000 000,00 zł brutto (trzy miliony złotych brutto) każda. Każda z zaproponowanych przez Wykonawcę inwestycji musi mieć w zakresie montaż pomp ciepła. bb) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz min 1 osobę zdolną do wykonania zamówienia: - kierownik budowy branży konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej a także posiadający wykształcenie średnie lub wyższe oraz minimum 5 lat praktyki zawodowej i doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom - kierownik robót branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, a także posiadający wykształcenie średnie lub wyższe oraz minimum 5 lat praktyki zawodowej i doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom - kierownik robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; wykształcenie średnie lub wyższe – co najmniej 5 lata praktyki zawodowej w kierowaniu robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Osoby, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje im prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278).
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia minimalny warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: aa) wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. przebudowa, rozbudowa, remont obiektów mieszkalnych, edukacyjnych, biurowych, przemysłowych, użyteczności publicznej o wartości nie niższej niż kwota 3 000 000,00 zł brutto (trzy miliony złotych brutto) każda. Przynajmniej jedna z zaproponowanych przez Wykonawcę inwestycji musi mieć w zakresie montaż pomp ciepła. bb) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz min 1 osobę zdolną do wykonania zamówienia: - kierownik budowy branży konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej a także posiadający wykształcenie średnie lub wyższe oraz minimum 5 lat praktyki zawodowej i doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom - kierownik robót branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, a także posiadający wykształcenie średnie lub wyższe oraz minimum 5 lat praktyki zawodowej i doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom - kierownik robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; wykształcenie średnie lub wyższe – co najmniej 5 lata praktyki zawodowej w kierowaniu robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Osoby, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje im prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-25, godzina: 09:15,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-26, godzina: 09:15,

 

 

źródło: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/9841a6ac-2261-4703-9976-c06f1a541f6b

Ilość odwiedzin: 532
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Skrócony opis: z dn. 18.04.2018r.
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 12:11:16
Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 12:11:16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 12:12:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner