logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
   minus Zamówienia rok 2018
      plus SAP.221-1.2018 z dn. 02.02.2018r.
      plus SAP.221-2.2018 z dn. 14.02.2018r.
      minus SAP.221-3.2018 z dn. 28.03.2018
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
         minus Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
         minus Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
         minus Załączniki do IDW
         plus Projekt budowlany
         minus Projekty wykonawcze
         minus Przedmiary robót
         minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
         minus Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
         minus Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI
         minus Dział nr III SIWZ - Projekt umowy PO MODYFIKACJI
         minus Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI
         minus Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
         minus Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI nr 2
         minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
         minus Wyjaśnienia treści SIWZ
         minus Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert
         minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
         minus Wyjasnienia treści SIWZ
         minus Zmiana treści SIWZ w zakresie zapisów dot. wadium
         minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
         minus Informacja z otwarcia ofert
         minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      plus SAP.221-4.2018 z dn. 05.04.2018
      plus SAP.221-5.2018 z dn. 10.04.2018
      plus SAP.221-6.2018 z 09.05.2018
      plus SAP.221-7.2018
      plus SAP.221-8.2018 z 08.08.2018
      plus SAP.221-9.2018 z 18.09.2018 r.
      plus SAP.221-10.2018 z dn. 01.10.2018r.
      plus SAP.221-11.2018
      plus SAP.221-12.2018
      plus SAP.221-13.2018 z dn. 26.11.2018
      plus SAP.221-14.2018 z dn. 28.11.2018
      plus SAP.221-15.2018 z dn. 14.12.2018 r.
   minus Obowiązek informacyjny dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach ogłaszanych przez WSPR Olsztyn
   plus Zamówienia rok 2019
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie nr 500097863-N-2018 z dnia 06-05-2018 r.

Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 537421-N-2018 
Data: 28/03/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Krajowy numer identyfikacyjny 51133293300000, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK  28B, 10-602   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 537 38 11, e-mail zamowienia@wspr.olsztyn.pl, faks 89 537 38 10. 
Adres strony internetowej (url): pogotowie.olsztyn.sisco.info 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 1.2) 
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych do wniesienia wadium. Zamawiający ustala je w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004, podając na poleceniu przelewu informację: Wadium SAP.221-3.2018 Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego w terminie określonym w Rozdziale XII pkt. 12.1. (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt 2.2. – 2.5 stosowny dokument należy umieścić w kopertę, po czym przekazać do sekretariatu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B do dnia otwarcia ofert, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Na stosownej kopercie trzeba opisać następujące informacje: - nazwę oraz adres Wykonawcy, - nr postępowania na, które wpłacane jest wadium tj. WADIUM do postępowania SAP.221-3.2018. 3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 3.1. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wnoszona przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie musi zawierać informacje o wszystkich podmiotach składających ofertę wspólną. 4. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna zawierać następujące elementy: 4.1. Nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B, 10-602 Olsztyn; gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 4.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4.3. Kwotę gwarancji, 4.4. Termin ważności gwarancji, 4.5. Zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 4.6. Zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”. Oświadczenie Beneficjenta Gwarancji zostanie skonkretyzowane w zależności od wystąpienia przesłanek określonych w tym przepisie. 5. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Oferta Wykonawcy, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Zgodnie z art. 46 ust 1 i 1a ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zgodnie z art. 46 ust.4a) ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych do wniesienia wadium. Zamawiający ustala je w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004, podając na poleceniu przelewu informację: Wadium SAP.221-3.2018 Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego w terminie określonym w Rozdziale XII pkt. 12.1. (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt 2.2. – 2.5 stosowny dokument należy umieścić w kopertę, po czym przekazać do sekretariatu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B do dnia składania ofert, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Na stosownej kopercie trzeba opisać następujące informacje: - nazwę oraz adres Wykonawcy, - nr postępowania na, które wpłacane jest wadium tj. WADIUM do postępowania SAP.221-3.2018. 3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 3.1. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wnoszona przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie musi zawierać informacje o wszystkich podmiotach składających ofertę wspólną. 4. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna zawierać następujące elementy: 4.1. Nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B, 10-602 Olsztyn; gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 4.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4.3. Kwotę gwarancji, 4.4. Termin ważności gwarancji, 4.5. Zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 4.6. Zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”. Oświadczenie Beneficjenta Gwarancji zostanie skonkretyzowane w zależności od wystąpienia przesłanek określonych w tym przepisie. 5. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Oferta Wykonawcy, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Zgodnie z art. 46 ust 1 i 1a ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zgodnie z art. 46 ust.4a) ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

źródło: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/bcd27a62-2a6a-4406-89cb-96e868240ee7

Ilość odwiedzin: 418
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Skrócony opis: z dn. 06.05.2018
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Jóźwiak
Data wytworzenia informacji: 2018-05-06 07:13:37
Data udostępnienia informacji: 2018-05-06 07:13:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-06 07:14:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner