logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B

 

Działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 4  i 27 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.z 2018, poz.160 z późn.zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT nr 9/2018

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez

lekarza Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Olsztynie

 

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia podpisania   do 30.06.2019r.

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowej www.wspr.olsztyn.pl

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem zgodnym ze specyfikacją konkursu ofert- pkt IV ust.8 , należy składać w Sekcji Organizacyjnej - sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK  28 B  od dnia 03.07.2018r.  do  16.07.2018r.  do godz. 15.

Otwarcie ofert nastąpi 17.07.2018r. o godz. 08:00 w siedzibie firmy.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem:   http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

 

Warunkiem podpisania umowy będzie: przedstawienie aktualniej polisy obowiązkowego ubezpieczenia oraz widniejący wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i rejestrze Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

Informacji udziela Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych- tel. 89 537 38 38

 

Załączniki do pobrania: 2018-07-03 12:30:37 - Specyfikacja konkursu ofert (23.78 kB)
2018-07-03 12:30:53 - formularz ofertowy (96.50 kB)
2018-07-03 12:31:13 - wzór umowy (30.05 kB)

Nazwa dokumentu: Konkurs ofert nr 9/2018 z dnia 03.07.2018
Skrócony opis: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Olsztynie
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kalińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kołodziejczyk, Marek Myszkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Kalińska
Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 12:27:53
Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 12:27:53
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 14:46:36

Wersja do wydruku...

corner   corner