logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
   minus Zamówienia rok 2018
      plus SAP.221-1.2018 z dn. 02.02.2018r.
      plus SAP.221-2.2018 z dn. 14.02.2018r.
      plus SAP.221-3.2018 z dn. 28.03.2018
      plus SAP.221-4.2018 z dn. 05.04.2018
      plus SAP.221-5.2018 z dn. 10.04.2018
      plus SAP.221-6.2018 z 09.05.2018
      plus SAP.221-7.2018
      plus SAP.221-8.2018 z 08.08.2018
      minus SAP.221-9.2018 z 18.09.2018 r.
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
         minus Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
         minus Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
         minus Załącznik nr 1A - Formularz cenowy
         minus Załączniki do IDW
         minus Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
         minus Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO ZMIANIE w dniu 24.09.2018
         minus Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO ZMIANIE W DNIU 24.09.2018
         minus Załącznik nr 1A do SIWZ po zmianie w dniu 24.09.2018
         minus Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
         minus Informacja z otwarcia ofert
         minus Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 8 i 9
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI NR 1 i 6
         minus Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 2, 3, 4, 5, 7
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
      plus SAP.221-10.2018 z dn. 01.10.2018r.
      plus SAP.221-11.2018
      plus SAP.221-12.2018
      plus SAP.221-13.2018 z dn. 26.11.2018
      plus SAP.221-14.2018 z dn. 28.11.2018
      plus SAP.221-15.2018 z dn. 14.12.2018 r.
   minus Obowiązek informacyjny dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach ogłaszanych przez WSPR Olsztyn
   plus Zamówienia rok 2019
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie nr 500260782-N-2018 z dnia 30-10-2018 r.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego: Zakup wraz z dostawą samochodowych części zamiennych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618503-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500229201-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Krajowy numer identyfikacyjny 51133293300000, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK  28B, 10-602   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 537 38 11, e-mail zamowienia@wspr.olsztyn.pl, faks 89 537 38 10.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą samochodowych części zamiennych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SAP.221-9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą samochodowych części zamiennych, w podziale na 9 części: CZĘŚĆ 1: Części zamienne do samochodów marki Fiat; CZĘŚĆ 2: Części zamienne do samochodów marki Opel; CZĘŚĆ 3: Części zamienne do samochodów marki Volkswagen; CZĘŚĆ 4: Części zamienne do samochodów marki Mercedes; CZĘŚĆ 5: Części zamienne do samochodów marki Renault; CZĘŚĆ 6: Akumulatory; CZĘŚĆ 7: Opony; CZĘŚĆ 8: Części zamienne i usługa naprawy układów klimatyzacji; CZĘŚĆ 9: Części zamienne i usługa naprawy układów ogrzewania postojowego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dziale nr II SIWZ, zaś sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (Dział nr III SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45332200-5, 50112100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Fia
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5307.21
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Inter Cars S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Powsińska 64m
Kod pocztowy: 02-903
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5962.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5962.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7748.01
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Opel
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14435.54
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Inter Cars S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Powsińska 64
Kod pocztowy: 02-903
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8138.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8138.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11727.85
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Volkswagen
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45795.93
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Inter Cars S.A,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Powsińska 64
Kod pocztowy: 02-903
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31584.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31584.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54243.91
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Mercedes
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38355.28
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Inter Cars S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Powsińska 64
Kod pocztowy: 02-903
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23869.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23869.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43004.98
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Renault;
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19133.33
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Inter Cars S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Powsińska 64
Kod pocztowy: 02-903
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12526.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12526.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16688.51
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Akumulatory
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11048.78
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Profi Automotive Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 19 lok U8
Kod pocztowy: 10-088
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13860.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13860.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16149.90
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Opony
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17463.41
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Profi Automotive Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 19 lok U8
Kod pocztowy: 10-088
Miejscowość: OLSZTYN
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22196.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21896.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28315.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Części zamienne i usługa naprawy układów klimatyzacji
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
UZASADNIENIE PRAWNE Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego informuje, iż na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o nr SAP.221-9.2017 pt. „Zakup wraz z dostawą samochodowych części zamiennych” w zakresie części nr 8, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. UZASADNIENIE FAKTYCZNE Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 8, gdyż do terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego do godziny 12:15 dnia 27 września 2018 r. nie wpłynęły żadne oferty.
 
 
CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Części zamienne i usługa naprawy układów ogrzewania postojowego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
UZASADNIENIE PRAWNE Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego informuje, iż na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o nr SAP.221-9.2017 pt. „Zakup wraz z dostawą samochodowych części zamiennych” w zakresie części nr 9, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. UZASADNIENIE FAKTYCZNE Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 9, gdyż do terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego do godziny 12:15 dnia 27 września 2018 r. nie wpłynęły żadne oferty.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

źródło: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/d5bcb9ed-b74d-4954-bd37-8ccf1bc576f4

Ilość odwiedzin: 144
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Skrócony opis: z dn. 30.10.2018
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2018-10-30 13:04:27
Data udostępnienia informacji: 2018-10-30 13:04:27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-30 13:05:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner