logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

Sekcja  Zamówień Publicznych i Promocji prowadzi sprawy związane z prowadzeniem postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych, z prowadzeniem spraw związanych z rejestracją WSPR we właściwych rejestrach oraz promocją WSPR.  Godziny pracy Sekcji odpowiadają godzinom pracy pionu administracyjnego, a mianowicie 7.25 – 15.00. Do zadań sekcji należy:
1.      opracowanie na wniosek Dyrektora WSPR zmian w Statucie WSPR w porozumieniu z podmiotem prowadzącym obsługę prawną WSPR oraz opracowanie tekstu jednolitego Statutu,
2.      opracowywanie i aktualizowanie w porozumieniu z kierownikami Działów oraz z podmiotem prowadzącym obsługę prawną WSPR projektów regulaminów,
3.      prowadzenie spraw związanych z wpisem WSPR do Krajowego Rejestru Sądowego,
4.      prowadzenie spraw związanych z wpisem WSPR rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
5.      prowadzenie rejestru Uchwał Rady Społecznej oraz przechowywanie oryginałów Uchwał,
6.      prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora WSPR oraz przechowywanie oryginałów Zarządzeń Dyrektora,
7.      przechowywanie oryginałów umów cywilno- prawnych zawieranych przez WSPR poza umowami kontraktowymi i umowami z zakresu prawa pracy, przekazywanych przez poszczególne Działy WSPR oraz prowadzenie ich rejestru
8.      przekazywanie aktualnych przepisów prawnych Kierownikom Działów na ich wniosek
9.      przygotowanie pism związanych z przekazywaniem dokumentów dotyczących zmiany Statutu, Uchwał Rady Społecznej,
10.    podejmowanie zespołu czynności i działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku WSPR.
11.    prowadzenie polityki jednolitego wizerunku WSPR.
12.    koordynowanie działań zmierzających do podniesienia estetyki pomieszczeń WSPR ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń handlowo- usługowych.
13.    dbałość o przejrzystość informacji o WSPR.
14.    koordynowanie realizacji procedur związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Funduszy Strukturalnych, oraz Funduszy Norweskich
15.    ścisła współpraca z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, kierownikami poszczególnych działów WSPR lub podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w tworzeniu wniosków aplikacyjnych, studiów Wykonalności oraz sprawozdawczości.
16.    uczestniczenie w posiedzeniach Rady Społecznej oraz spotkaniach Dyrektora z przedstawicielami związków zawodowych pracowników WSPR
17.    wykonywanie czynności związanych z postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy oraz Zarządzeniami wewnętrznym Dyrektora WSPR,
18.   monitorowanie i kontrolowanie wraz z kierownikiem Działu na potrzeby którego postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone wykonania zobowiązań umownych przez dostawców i usługodawców oraz informowanie o nieprawidłowościach,
19.   uczestniczenie w pracach Komisji przetargowej,
20.   prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
21.   sporządzanie sprawozdania rocznego oraz przesyłanie do Prezesa Zamówień Publicznych,
22.    realizacja procedur związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Funduszy Strukturalnych, oraz Funduszy Norweskich,
23.  rchiwizownie dokmentacji przetargowych,  archiwalnych umów. 

Nazwa dokumentu: Sekcja do spraw zamówień publicznych i promocji
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2008-05-23 11:07:55
Data udostępnienia informacji: 2008-05-23 11:07:55
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-14 20:09:17

Wersja do wydruku...

corner   corner