logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Olsztyn: ZP22/2009 Rozbudowa zaplecza zespołów wyjazdowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 359208 - 2009; data zamieszczenia: 14.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP22/2009 Rozbudowa zaplecza zespołów wyjazdowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zaplecza dla zespołów wyjazdowych w istniejącym budynku garażowym WSPR w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 b. Budowa nowych pomieszczeń zostanie wykonana poprzez wydzielenie w istniejącej przestrzeni budynku przy pomocy lekkich ścianek gipsowo - kartonowych pokoi wypoczynkowych, szatni, magazynku oraz komunikacji. Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie budowlanym opracowanym przez Biuro Projektów mgr inż. Jacek Kędzierski z siedzibą w Olsztynie, ul. Kanta 40/16, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Projekt budowlany, przedmiary robót i specyfikacje techniczne stanowią załączniki SIWZ. 3.2 .Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. 3.3.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty w wymiarze 5 lat, licząc od dnia ich odbioru. 3.4.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 3.5.Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót wraz z podaniem: zakresu etapu, terminu wykonania etapu oraz jego ceny, który po uzgodnieniach z Zamawiającym będzie elementem umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą, zgodnie z § 1 pkt. 8 Wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Powyższy dokument nie stanowi części oferty. Miejsce wykonania robót Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.12-3, 45.26.23.00-4, 45.22.31.10-0, 45.26.25.22-6, 45.23.24.60-4, 45.26.23.21-7, 45.31.53.00-1, 45.33.12.20-4, 45.32.10.00-3, 45.31.00.00-3, 45.33.24.00-7, 45.33.23.00-6, 45.33.20.00-3, 45.32.00.00-6, 45.31.10.00-0, 45.42.11.30-4, 45.42.11.46-9, 45.42.11.52-4, 45.43.12.00-9, 45.43.11.00-8, 45.43.21.11-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: -
 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków zgodnie z art. 22 ust 1 pzp: 8.1.1.Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 8.1.2.Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 8.1.3.Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 8.1.4.Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy pzp. 8.2. Z ubiegania się o zamówienia publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: 8.2.1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 pzp, 8.2.2. Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp, 8.2.3.Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 8.2.4. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 8.2.5. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pzp, 8.2.6. Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 8.2.7. Nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 8.3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 8.3.1. Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 pzp, 8.3.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 8.3.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 8.3.4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 8.3.5.Zawiera błędy w obliczeniu ceny, 8.3.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, 8.3.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8.5. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 8.1. na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pzp i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w Rozdziale IX Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składa się: formularz ofertowy wykonawcy uzupełniony przez Wykonawcę, przedmiar robót uzupełniony przez Wykonawcę , oraz następujące dokumenty: 9.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 9.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- kopia dokumentu(dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 9.1.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki jawnej w zakresie zaświadczeń o których mowa w pkt. 3), w tym także w zakresie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, muszą co najmniej przedłożyć zaświadczenie wystawione przez spółkę kopia dokumentu(dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 9.1.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ 9.2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 9.2.1.wykaz minimum dwóch robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości minimum 150 000 złotych każda - wg wzoru zał. nr 3 do SIWZ. 9.2.2.dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa w pkt. 1.3) zostały należycie wykonane - (np. opinie, referencje, protokoły itp.). 9.2.3.wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ. Jeżeli w wykazie Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, spełniających warunek Zamawiającego. 9.2.4.dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt. 9.2.3.) posiadają wymagane uprawnienia, tj.: a) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub inne ważne uprawnienia (konstrukcyjno - budowlane), wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika robót, b) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub inne ważne uprawnienia (sanitarne - instalacyjne), wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika robót, c) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub inne ważne uprawnienia (elektryczne - instalacyjne), wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika robót d) aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 9.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 9.3.1.Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000 złotych obejmujący okres realizacji umowy. 9.4.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 9.4.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.1), 9.1.2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 9.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt 9.3. 9.5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 9.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy udzielone przez uprawnionych do reprezentowania przedstawicieli Wykonawców. 9.5.2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.9.1.1, 9.1.2.dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 9.6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 9.6.1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem . 9.6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Ulica Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn Pokój nr 110.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Ulica Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn Pokój nr 110.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Nazwa dokumentu: ZP22/2009
Skrócony opis: Rozbudowa zaplecza zespołów wyjazdowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2009-10-14 12:58:02
Data udostępnienia informacji: 2009-10-14 12:58:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-14 13:38:44

Wersja do wydruku...

corner   corner