logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

Olsztyn: ZP29/2009 Zakup oraz sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 213281 - 2009; data zamieszczenia: 18.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.olsztyn.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP29/2009 Zakup oraz sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie od podpisania umowy, nie wcześniej niż 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Szczegółowo określony asortyment (60 pozycji) i ilości w załączniku nr 1 so SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.14.13.20-9, 33.14.12.00-2, 33.14.66.42-2, 33.14.16.20-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków zgodnie z art. 22 ust 1 pzp: 8.1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 8.1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 8.1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 8.1.4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy pzp. 8.2. Z ubiegania się o zamówienia publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: 8.2.1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 pzp, 8.2.2. Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp, 8.2.3.Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 8.2.4. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 8.2.5. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pzp, 8.2.6 Nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 8.3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 8.3.1. Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 pzp, 8.3.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 8.3.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 8.3.4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 8.3.5.Zawiera błędy w obliczeniu ceny, 8.3.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, 8.3.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8.5. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 8.1. na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pzp i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w Rozdziale IX Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 9.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 9.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 9.1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki jawnej w zakresie zaświadczeń, o których mowa w pkt. 3, w tym także w zakresie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, muszą co najmniej przedłożyć zaświadczenie wystawione przez spółkę kopia dokumentu(dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 9.1.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 pzp - załącznik nr 3 do SIWZ. 9.1.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - oświadczy to na oświadczeniu oraz przedstawi pisemne zobowiązanie wskazanych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 9.1.5 Oświadczenie potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE. 9.2.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 9.2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.1, 9.1.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9.3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 9.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy udzielone przez uprawnionych do reprezentowania przedstawicieli Wykonawców, 9.3.2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.9.1.1, 9.1.2., dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 9.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 9.4.1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem-. 9.4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pogotowie.olsztyn.sisco.info.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, pokój 110.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, pokój 110.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Nazwa dokumentu: ZP29/2009 Zakup oraz sukcesywne dostawy sprzetu medycznego jednorazowego użytku
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2009-11-18 12:55:02
Data udostępnienia informacji: 2009-11-18 12:55:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-18 13:04:15

Wersja do wydruku...

corner   corner