logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Spis dokumentów:
1. SIWZ ZP30/2009
2. Informacja o proteście i zmianie terminu składania ofert
3. zmiany SIWZ
4. Zmiany SIWZ 2
5. Rozstrzygnięcie protestu - zmiany siwz
6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie powiązane: 

Numer ogłoszenia: 229811 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219689 - 2009 data 24.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, fax. 089 5392710.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4..
  • W ogłoszeniu jest: 07.12.2009 godzine 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, pokój 110.
  • W ogłoszeniu powinno być: 11.12.2009 godzine 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, pokój 110.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie powiązane:


 

Numer ogłoszenia: 227687 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219689 - 2009 data 24.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, fax. 089 5392710.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: 03.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, pokój 110..
  • W ogłoszeniu powinno być: 07.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, pokój 110..

Olsztyn: ZP30/2009 Zakup oraz sukcesywne dostawy leków
Numer ogłoszenia: 219689 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP30/2009 Zakup oraz sukcesywne dostawy leków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy leków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków zgodnie z art. 22 ust 1 pzp: 8.1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 8.1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 8.1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 8.1.4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy pzp. 8.2. Z ubiegania się o zamówienia publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: 8.2.1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 pzp, 8.2.2. Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp, 8.2.3.Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 8.2.4. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 8.2.5. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pzp, 8.2.6 Nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 8.3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 8.3.1. Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 pzp, 8.3.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 8.3.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 8.3.4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 8.3.5.Zawiera błędy w obliczeniu ceny, 8.3.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, 8.3.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8.5. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 8.1. na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pzp i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w Rozdziale IX Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 9.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 9.1.1. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz.271) oraz zezwolenie na obrót środkami odurzającymi zgodnie z ustawą z dnia 29.07. 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr. 179, poz. 1485 z późn. zm) 9.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 9.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki jawnej w zakresie zaświadczeń, o których mowa w pkt. 3, w tym także w zakresie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, muszą co najmniej przedłożyć zaświadczenie wystawione przez spółkę kopia dokumentu(dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 9.1.4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 pzp - załącznik nr 2 do SIWZ. 9.1.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - oświadczy to na oświadczeniu oraz przedstawi pisemne zobowiązanie wskazanych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 9.2.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 9.2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.1, 9.1.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9.3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 9.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy udzielone przez uprawnionych do reprezentowania przedstawicieli Wykonawców, 9.3.2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.9.1.1, 9.1.2., dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 9.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 9.4.1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 9.4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspr.olsztyn.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, pokój 110.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, pokój 110.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Ogłoszenie nr 219689-2009 z dnia 2009-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy leków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Termin składania ofert: 2009-12-03

 

Ogłoszenie nr 219689-2009 z dnia 2009-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy leków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Termin składania ofert: 2009-12-03

 


Ilość odwiedzin: 1665
Nazwa dokumentu: ZP30/2009 Zakup oraz sukcesywne dostawy leków
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2009-11-24 12:16:43
Data udostępnienia informacji: 2009-11-24 12:16:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-03 08:30:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner