logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:


 

Olsztyn: Zp34/2009 Dostawa sprzetu do rozbudowy systemu transmisji danych pomiędzy dyspozytornią pogotowia i karetkami
Numer ogłoszenia: 254293 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236815 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zp34/2009 Dostawa sprzetu do rozbudowy systemu transmisji danych pomiędzy dyspozytornią pogotowia i karetkami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA SPRZĘTU DO ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY DYSPOZYTORNIĄ POGOTOWIA I KARETKAMI Dyspozytornia WSPR jest wyposażona w oprogramowanie SWD firmy ABAKUS z Bielska Białej. W związku z powyższym wszystkie dostarczone urządzenia mają współpracować z istniejącym sprzętem i oprogramowaniem SWD ABAKUS. Sygnał POCSAG steruje pagerami DSP 93 firmy PLATAN zespołów wyjazdowych w podstacjach wyjazdowych. Karetki WSPR są wyposażone w radiotelefony Motorola DM 3600 i DP 3600. Dostarczone radiotelefony muszą mieć wszystkie funkcje kompatybilne z funkcjami istniejących cyfrowych radiotelefonów. Dodatkowo do dyspozytorni należy dostarczyć i zainstalować nowy sterownik pagerów. Szczegółowy opis i ilość sprzętu został określony w załączniku nr 1 do siwz. 31730000-2 - sprzęt elektrotechniczny 31711100-4 - elektroniczne elementy składowe 32200000-5 - aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej 32510000-1 - bezprzewodowy system komunikacji 31158000-8 - ładowarki 30231230-8 - terminale komputerowe 32236000-6 - radiotelefony.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.73.00.00-2, 31.71.11.00-4, 32.20.00.00-5, 32.51.00.00-1, 31.15.80.00-8, 32.23.60.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 39210.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PLATAN Sp. z o.o., ul. Platanowa 2, 81-855 SOPOT, kraj/woj. pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 39210.00
  • Oferta z najniższą ceną: 39210.00 oferta z najwyższą ceną: 39210.00
  • Waluta: PLN.

 

  

Ogłoszenie nr 236815-2009 z dnia 2009-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
DOSTAWA SPRZĘTU DO ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY DYSPOZYTORNIĄ POGOTOWIA I KARETKAMI Dyspozytornia WSPR jest wyposażona w oprogramowanie SWD firmy ABAKUS z Bielska Białej. W związku z powyższym wszystkie dostarczone...
Termin składania ofert: 2009-12-17

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2009-12-29 09:05:23
Data udostępnienia informacji: 2009-12-29 09:05:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-29 09:06:03

Wersja do wydruku...

corner   corner