logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Olsztyn: ZP4/2010 Przebudowa istniejącego budynku Stacji Paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowanej przy ul. Pstrowskiego 28 B wraz z wymianą zbiorników i dystrybutorów paliw
Numer ogłoszenia: 46149 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP4/2010 Przebudowa istniejącego budynku Stacji Paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowanej przy ul. Pstrowskiego 28 B wraz z wymianą zbiorników i dystrybutorów paliw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Przebudowa istniejącego budynku Stacji Paliw płynnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowanej przy ul. Pstrowskiego 28 B wraz z wymianą zbiorników i dystrybutorów paliw, polegająca na: 3.1 Dostosowaniu istniejącej stacji paliw do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ), polegającego na wymianie 4 podziemnych jednopłaszczowych zbiorników paliwa na jeden dwupłaszczowy 3-komorowy i będzie polegało na: 3.1.1 demontażu i utylizacji starych zbiorników, 3.1.2 dostawie i montażu nowego zbiornika dwupłaszczowego 3-komorowego o pojemności 60 m3 ( 30/20/10), wraz z osprzętem ( w tym zawory antyprzepełnieniowe ) i studnią nadzbiornikową 3.2. Dostawie i montażu instalacji technologicznych paliwowych w tym: 3.2.1 systemu rur zasilających dystrybutory 3.2.2 systemu rur zlewowych zbiornika 3.2.2.1 systemu rur i zaworów oddechowych zabezpieczających przed emisją par substancji ropopochodnych do atmosfery zapewniający I i II-gi stopień hermetyzacji stacji paliw 3.2.2.2. system rur odprowadzenia oparów dla benzyn ( VRS ) 3.2.3 dostawie i montażu systemu zdalnego pomiaru poziomu produktu i wody w komorach zbiornika oraz systemu monitoringu ekologicznego do sygnalizacji ewentualnych wycieków produktów naftowych do gruntu 3.2.4 dostawie i montażu 2 dystrybutorów paliwa w tym : 3.2.4.1 dystrybutor na olej napędowy dwoma wężami jeden o wydajności 40 l/min, drugi 80-100 l/min 3.2.4.2 dystrybutor dla benzyn z systemem VRS z dwoma wężami, jeden na benzynę bezołowiową 95, drugi na benzynę bezołowiową 98, oba o wydajności 40 l/min dostawie i montażu systemu zarządzania stacją paliw: 3.2.5.1. komputer + drukarka laserowa 3.2.5.2 oprogramowanie kasowe 3.3 Przebudowie istniejącego budynku stacji paliw w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28 B i wymianie istniejącej wiaty. 3.4 Kanalizacji deszczowej w tym: 3.4.1 wykonanie odwodnienia liniowego 3.4.2 wykonanie kanalizacji deszczowej 3.4.3 dostawa i montaż separatora koalescencyjnego 3.5 Projektu drogowego, w tym: 3.5.1 wykonanie nawierzchni szczelnych pod wiatą stacji paliw 3.5.2 przebudowy dróg 3.5.3 zagospodarowania terenu 3.6 Ponadto do zadań wykonawcy należy: 3.6.1 Dostawa i montaż zestawu do pompowania opon i zestawu do dystrybucji oleju z beczki 3.6.2 Wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika ( koncesyjnej ) UDT, oraz 3.6.2.1 wykonanie litrażowania zbiorników z OUM. 3.6.2.2 uzyskanie decyzji o użytkowaniu obiektu. 3.6.3. Zabezpieczenie na czas wykonywanych prac związanych z przebudową stacji paliw, cysternę lub kontenerową stację paliw o pojemności minimum 10 000 dm3, w celu zachowania ciągłości sprzedaży oleju napędowego w ilości do 80 000 dm3 miesięcznie. Pełny zakres prac budowlanych i modernizacyjnych określa inwestorska dokumentacja projektowa sporządzona przez: 1. Projekt-serwis, Adam Czyżewski, ul. Emilii Plater 24/2, 10-562 Olsztyn 2. Promex, ul. W. Reymonta 11, 80-290 Gdańsk. a) Tytuł inwestycji: Remont i przebudowa stacji paliw płynnych. Tytuł opracowania: Instalacje technologiczne paliwowe. Branża: Technologia b) Tytuł inwestycji: Remont i przebudowa stacji paliw płynnych. Tytuł opracowania: Przyłącze kanalizacji deszczowej, Branża: Sanitarna c) Tytuł inwestycji: Remont i przebudowa stacji paliw płynnych. Tytuł opracowania: Projekt drogowy, Branża: Drogowa Prace budowlane i modernizacyjne nie mogą odbiegać od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania, określonych przez Ministra Gospodarki, rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2005r. - Dz. U. z 2005, Nr 243, poz.2063..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające od udzielenia zamówienia podstawowego- na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.10.00-6, 45.11.10.00-8, 45.11.12.20-6, 45.11.13.00-1, 45.11.20.00-5, 45.22.31.10-0, 45.22.37.20-9, 45.23.11.12-3, 45.25.11.43-5, 45.26.25.22-6, 45.26.27.00-8, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.42.11.30-4, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8, 45.31.56.00-4, 45.31.61.00-6, 45.31.12.00-2, 45.31.43.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12.1. Wysokość wadium: 20 000 złotych/ słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 12.2. Wykonawca wnosi wadium: a) w pieniądzu b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych d) w gwarancjach ubezpieczeniowych e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w lit. b-e stosowny dokument należy zdeponować w kasie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B do dnia otwarcia ofert do godz. 9:00, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek Zamawiającego w banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004, podając na poleceniu przelewu informację: WADIUM, ZP4/2010 STACJA PALIW Przy wnoszeniu wadium przelewem , dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego w terminie dnia 19.03.2010 r. do godziny 9.00 (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Szczegółowe informacje na temat terminu zwrotu wadium zawarto w art. 45- 46 ustawy pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, w zakresie budowy lub przebudowy stacji paliw łącznie z wymianą/montażem zbiorników paliwowych zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 243, poz. 2063 , o wartości każdej z nich, nie mniejszej niż 700 000 złotych). Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o dokumenty przedłożone przez wykonawcę zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IX SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych . Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o dokumenty przedłożone przez wykonawcę zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IX SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na jedno i wszystkie zdarzenia z tytułu OC deliktowej dla szkód wyrządzonych osobom trzecim - na kwotę nie niższą niż 700 000 złotych; Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o dokumenty przedłożone przez wykonawcę zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IX SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zastrzega się, że postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: zmiany podatku VAT, zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, zmian siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany numeru konta Wykonawcy. Termin wykonania lub zmiana przedmiotu zamówienia będą mogły ulec zmianie w wypadku: a. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c. Z powodu wystąpienia dodatkowych , a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, d. Z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególno ci zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, e. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którekolwiek ze stron Zmiany te będą wymagały, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Ulica Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn Pokój nr 110.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Ulica Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn Pokój nr 110.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Nazwa dokumentu: ZP4/2010 Przebudowa istniejącego budynku Stacji Paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowanej przy ul. Pstrowskiego 28B wraz z wymianą zbiorników i dystrybutorów pali
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02 10:47:08
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 10:47:08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-02 13:30:43

Wersja do wydruku...

corner   corner