logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Spis dokumentów:
1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Olsztyn: Obsługa hotelowa i gastronomiczna w dniach 8 - 11 czerwca 2010 r. w czasie trwania VIII Otwartych Mistrzostw Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Numer ogłoszenia: 135801 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710 , strona internetowa www.wspr.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa hotelowa i gastronomiczna w dniach 8 - 11 czerwca 2010 r. w czasie trwania VIII Otwartych Mistrzostw Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa hotelowa i gastronomiczna w dniach 8 - 11 czerwca 2010 r. w czasie trwania VIII Otwartych Mistrzostw Województwa Warmińsko - Mazurskiego- noclegi oraz wyżywienie uczestników, sędziów oraz obsługi Mistrzostw.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ,66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    uzasadnienie prawne wyboru trybu: na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1a pkt 1 Pzp w przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1 (zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze nie priorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz.68 - do usług o charakterze nie priorytetowym zalicza się usługi hotelarskie i restauracyjne kategoria 17), Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu: do niniejszego postępowania znajduje zastosowanie art. 5 ust. 1a pkt 1 Pzp, ponieważ przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, o kodzie CPV 55100000-1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług hotelarskich mających na celu zabezpieczenie miejsc noclegowych oraz wyżywienia w okresie od dnia 8.06.2010r. do dnia 11.06.2010r. dla uczestników, sędziów pozorantów, obserwatorów oraz obsługi Mistrzostw. Na podstawie rekonesansu przeprowadzonego w Olsztynie z należytą starannością stwierdzono iż: - wybór wykonawcy poprzez zastosowanie trybu konkurencyjnego mógłby skutkować poniesieniem znacznych kosztów związanych z większymi cenami za usługi hotelarskie oraz niekorzystną dla Zamawiającego lokalizacją świadczenia usług; - inna lokalizacja świadczenia usług wiązałaby się ze znacznymi utrudnieniami komunikacyjnymi dla społeczeństwa, potrzebą zapewnienia większej ilości czasu potrzebnego na dotarcie do miejsc organizacji konkurencji medycznych o oraz większymi kosztami poniesionymi dowozy sędziów , pozorantów, obserwatorów. Ze względu na specyfikę rozgrywania Mistrzostw pożądanym jest by baza noclegowa- miejsce startowe dla uczestników Mistrzostw znajdowała się w terenie mało zamieszkanym oraz posiadała dużo miejsc parkingowych -dla około 25 ambulansów medycznych oraz innych samochodów służbowych. W trakcie Mistrzostw rozgrywanych jest szereg konkurencji w tym konkurencja nocna, które mogły przeszkadzać mieszkańcom oraz zakłócać cisze nocną, w wypadku umiejscowienia miejsca rozgrywania Mistrzostw w terenie miejskim. Ze względu na specyfikę zawodu wykonywanego przez zawodników oraz sędziów biorących udział w Mistrzostwach zamknięcie listy osób biorących udział w przedsięwzięciu nastąpiło w dniu a 24 maja br. Tryb zamówienia z wolnej ręki pozwala na przeprowadzenie negocjacji, podczas których możliwy jest bezpośredni kontakt z wykonawcą, możliwe są także negocjacje ceny usług, oraz oszacowanie wartości zamówienia z należytą starannością. W związku z powyższym wybór innego trybu mógł doprowadzić do naruszenia zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków tj. zwiększenia kosztów

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Biuro Usług Turystycznych POK-TOURIST Radosław Pokrzywnicki, Plac Gen. J. Bema 2, 10-516 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


Ilość odwiedzin: 1016
Nazwa dokumentu: ZP7/2010
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2010-04-25 13:55:23
Data udostępnienia informacji: 2010-04-25 13:55:23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 19:30:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner