logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Olsztyn: ZP36/2011 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
Numer ogłoszenia: 334177 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP36/2011 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest w części: 1. I - III przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), 2. IV - V przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ), 3. VI - VII przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego i Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiących załączniki nr 1A i 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). Ogólna liczba godzin edukacyjnych - 836. I część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) - w liczbie 183 godzin edukacyjnych dotyczących zasad farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, intubacji dotchawicznej, podawania tlenu, odsysania dróg oddechowych, podawania tlenu, bezprzyrządowego przywracania drożności górnych dróg oddechowych, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów. II część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) w liczbie 201 godzin edukacyjnych dotyczących kaniulacji żył, podawania leków, oznaczenia poziomów glukozy, elektrolitów, badania gazometryczne, zaopatrzenie ran, krwotoków, podawania tlenu, odsysania dróg oddechowych, przygotowania i opieki medycznej podczas transportu, podejmowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, obarczania odmy, wkłucia doszpikowe, podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacji krążeniowo - oddechowej. III część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) w liczbie 123 godzin edukacyjnych dotyczących oceny stanu pacjenta, układania pacjenta w pozycji właściwej, odbierania porodu, segregacji medycznej, wykonania defibrylacji ręcznej, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo - oddechowej. IV część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ), w liczbie 74 godzin edukacyjnych dotyczący V część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ), w liczbie 32 godzin edukacyjnych dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych lub awarii technicznych, w przypadku wystąpienia zdarzeń masowych i katastrof, zadania lekarza koordynatora RM, zasad koordynacji działań ratowniczych na poziomie województwa. VI część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego i Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiących załączniki nr 1A i 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ) w liczbie 189 godzin edukacyjnych dotyczących systemu ratownictwa medycznego, systemu powiadamiania ratunkowego, łączność, jednostki współpracujące z RM, podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacji krążeniowo - oddechowej -systemy ratownictwa medycznego, organizacja systemu powiadamiania, zasady współpracy z LPR, jednostki współpracujące z systemem, zasady korzystania ze sprzętu do nawigacji, zasady czytania i analiza map, zasady i procedury przyjmowania wezwań, zasady zbierania wywiadu medycznego, wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do realizacji zadań dyspozytora medycznego. VII część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego i Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiących załączniki nr 1A i 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ) w liczbie 34 godzin edukacyjnych dotyczących wsparcia psychologicznego dla ratownika medycznego i poszkodowanego oraz wsparcia psychologicznego dla dyspozytora..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadająca doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń: a)w odniesieniu do części I-VI min. 250 godzin dydaktycznych( godz. dydakt.45 min. ) w okresie ostatnich 3 lat (liczone od daty składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), b)w odniesieniu do części VII min.100 godzin dydaktycznych( godz. dydakt.45 min. ) w okresie ostatnich 3 lat (liczone od daty składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ, metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Cz. 1- 6 lekarz systemu - (lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii), posiadający min. 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane przez zespoły ratownictwa medycznego- pogotowie ratunkowe lub lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) oraz posiadający doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu ratownictwa min. 250 godz. dydaktycznych (godz. dydakt. 45 min.) w okresie ostatnich 3 lat (liczone od daty składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Cz. 1- 6 pielęgniarka systemu - (posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii, i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii, i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca min.3 letni staż pracy w oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym), posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych oraz posiadająca doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń, min. 250 godz. dydaktycznych (godz. dydakt. 45 min. ) w okresie ostatnich 3 lat (liczone od daty składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Cz. 1- 6 ratownik medyczny- posiadający wykształcenie zgodnie z art. 10 ust.4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 08.09.2006 roku z późn. zm., posiadający minimum 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych oraz posiadający doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń, min.250 godzin dydaktycznych (godz. dydakt. 45 min. ) w okresie ostatnich 3 lat (liczone od daty składania ofert). Cz. 7 psycholog - posiadający ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, posiadający min.3 lata doświadczenia zawodowego oraz posiadający doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń, min. 100 godz. dydakt. (godz. dydakt. 45 min.) w okresie ostatnich 3 lat (liczone od daty składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ, metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy pzp. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zastrzega się, że postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, zmian siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany miejsca przeprowadzania wykładów i ćwiczeń na terenie miasta Olsztyn. Zmiany te będą wymagały, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu w trakcie trwania usługi, jednakże o każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 5 dni przed planowaną usługą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Ulica Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Ulica Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie finansowane jest w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) - w liczbie 183 godzin edukacyjnych dotyczących zasad farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, intubacji dotchawicznej, podawania tlenu, odsysania dróg oddechowych, podawania tlenu, bezprzyrządowego przywracania drożności górnych dróg oddechowych, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) w liczbie 201 godzin edukacyjnych dotyczących kaniulacji żył, podawania leków, oznaczenia poziomów glukozy, elektrolitów, badania gazometryczne, zaopatrzenie ran, krwotoków, podawania tlenu, odsysania dróg oddechowych, przygotowania i opieki medycznej podczas transportu, podejmowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, obarczania odmy, wkłucia doszpikowe, podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacji krążeniowo - oddechowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) w liczbie 123 godzin edukacyjnych dotyczących oceny stanu pacjenta, układania pacjenta w pozycji właściwej, odbierania porodu, segregacji medycznej, wykonania defibrylacji ręcznej, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo - oddechowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ), w liczbie 74 godzin edukacyjnych dotyczący.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ), w liczbie 32 godzin edukacyjnych dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych lub awarii technicznych, w przypadku wystąpienia zdarzeń masowych i katastrof, zadania lekarza koordynatora RM, zasad koordynacji działań ratowniczych na poziomie województwa..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego i Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiących załączniki nr 1A i 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ) w liczbie 189 godzin edukacyjnych dotyczących systemu ratownictwa medycznego, systemu powiadamiania ratunkowego, łączność, jednostki współpracujące z RM, podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacji krążeniowo - oddechowej -systemy ratownictwa medycznego, organizacja systemu powiadamiania, zasady współpracy z LPR, jednostki współpracujące z systemem, zasady korzystania ze sprzętu do nawigacji, zasady czytania i analiza map, zasady i procedury przyjmowania wezwań, zasady zbierania wywiadu medycznego, wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do realizacji zadań dyspozytora medycznego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego i Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiących załączniki nr 1A i 1B do umowy wykonawczej NR ZP-2/1545/2/10/UE zawartej w dniu 29.11.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowiący załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ) w liczbie 34 godzin edukacyjnych dotyczących wsparcia psychologicznego dla ratownika medycznego i poszkodowanego oraz wsparcia psychologicznego dla dyspozytora..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do pobrania: 2011-12-16 12:27:46 - SIWZ (806.50 kB)
2011-12-16 12:33:46 - Załącznik nr 1 (166.41 kB)
2011-12-16 12:34:08 - Załącznik nr 2 (169.62 kB)

Nazwa dokumentu: ZP36/2011
Skrócony opis: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2011-12-16 12:20:53
Data udostępnienia informacji: 2011-12-16 12:20:53
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-16 12:34:21

Wersja do wydruku...

corner   corner