logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

pogotowie.olsztyn.sisco.info/


Olsztyn: ZP8/2013 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - edycja w Ełku
Numer ogłoszenia: 20073 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP8/2013 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - edycja w Ełku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych prowadzonych w ramach 1 edycji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany będzie w ramach projektu LT-PL/139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. 3.2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w podziale na sześć części: Część nr I (maksymalnie 56 godz.) tj.: 1) Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne (1 godz. wykład) 2) Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia (2 godz. wykład) 3) Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu (2 godz. wykład, 8 godz. ćwiczenia) 4) Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia) 5) Poszkodowany nieprzytomny (1 godz. wykład) 6) Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) (2 godz. wykład) 7) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną (1 godz. wykład) 8) Wstrząs (2 godz. wykład) 9) Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie (2 godz. wykład) 10) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną (4 godz. ćwiczenia) 11) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (16 godz. ćwiczenia) 12) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia) 13) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia) 14) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (3 godz. ćwiczenia) Część nr II (maksymalnie 48 godz.) tj.: 1) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (3 godz. wykład) 2) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia) 3) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. wykład, 2 godz. ćwiczenia) 4) Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu (4 godz. ćwiczenia) 5) Poszkodowany nieprzytomny (4 godz. ćwiczenia) 6) Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) (16 godz. ćwiczenia) 7) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (11 godz. ćwiczenia) Część nr III (maksymalnie 37 godz.) tj. 1) Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia (4 godz. ćwiczenia) 2) Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe (4 godz. ćwiczenia) 3) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną (4 godz. ćwiczenia) 4) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (8 godz. ćwiczenia) 5) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia) 6) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia) 7) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (11 godz. ćwiczenia) Część nr IV (maksymalnie 33 godz.) tj.: 1) Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) (16 godz. ćwiczenia) 2) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (8 godz. ćwiczenia) 3) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia) 4) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia) 5) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (3 godz. ćwiczenia) Część nr V (maksymalnie 6 godz.) tj.: 1) Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia) Część nr VI (maksymalnie 9 godz.) tj.: 1) Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych (1 godz. wykład, 8 godz. ćwiczenia).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie minimum jedną osobą będącą: W zakresie część I - IV: a) lekarzem systemu - lekarz posiadający minimum 3 lat doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych oraz posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz posiadający: tytuł specjalisty albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej albo posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, albo 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. lub b) Pielęgniarką systemu - pielęgniarka posiadająca minimum 3 lata doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych oraz posiadająca aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz posiadająca: tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym. lub c) Ratownikiem medycznym- osoba posiadająca wykształcenie zgodnie z art. 10 ust.4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 08.09.2006 roku z późn. zm. oraz posiadająca aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz posiadająca minimum 3 - letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, W zakresie część V przedmiotu zamówienia: a) strażakiem - posiadający aktualną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego, posiadający minimum 3 - letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa, W zakresie części VI przedmiotu zamówienia: a) psychologiem - posiadającym ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia posiadający minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa, zgodne z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ, metodą warunku granicznego: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, - zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - zmiany miejsca przeprowadzania wykładów i ćwiczeń na terenie miasta Ełk.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL/139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr I (maksymalnie 56 godz.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne (1 godz. wykład) 2) Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia (2 godz. wykład) 3) Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu (2 godz. wykład, 8 godz. ćwiczenia) 4) Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia) 5) Poszkodowany nieprzytomny (1 godz. wykład) 6) Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) (2 godz. wykład) 7) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną (1 godz. wykład) 8) Wstrząs (2 godz. wykład) 9) Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie (2 godz. wykład) 10) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną (4 godz. ćwiczenia) 11) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (16 godz. ćwiczenia) 12) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia) 13) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia) 14) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (3 godz. ćwiczenia).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr II (maksymalnie 48 godz.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (3 godz. wykład) 2) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia) 3) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. wykład, 2 godz. ćwiczenia) 4) Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu (4 godz. ćwiczenia) 5) Poszkodowany nieprzytomny (4 godz. ćwiczenia) 6) Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) (16 godz. ćwiczenia) 7) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (11 godz. ćwiczenia).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część nr III (maksymalnie 37 godz.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia (4 godz. ćwiczenia) 2) Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe (4 godz. ćwiczenia) 3) Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną (4 godz. ćwiczenia) 4) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (8 godz. ćwiczenia) 5) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia) 6) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia) 7) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (11 godz. ćwiczenia).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część nr IV (maksymalnie 33 godz.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr IV (maksymalnie 33 godz.) tj.: 1) Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) (16 godz. ćwiczenia) 2) Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn (8 godz. ćwiczenia) 3) Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka (4 godz. ćwiczenia) 4) Ewakuacja ze strefy zagrożenia (2 godz. ćwiczenia) 5) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych (3 godz. ćwiczenia).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część nr V (maksymalnie 6 godz.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część nr VI (maksymalnie 9 godz.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych (1 godz. wykład, 8 godz. ćwiczenia).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Nazwa dokumentu: ZP8/2012
Skrócony opis: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - edycja w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-02-07 12:33:25
Data udostępnienia informacji: 2013-02-07 12:33:25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-07 12:34:20

Wersja do wydruku...

corner   corner