logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

pogotowie.olsztyn.sisco.info/


Olsztyn: ZP24/2013 Usługa cateringowa
Numer ogłoszenia: 70825 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP24/2013 Usługa cateringowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zapewnienie usługi cateringowej w 2 turach: I tura dla maksymalnie 77 osób wraz z wydawaniem posiłków na świeżym powietrzu; II tura dla maksymalnie 80 osób wraz ze stołem szwedzkim. Usługa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu: 3 Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. 1.1. Usługa cateringowa świadczona będzie w dniu 05.06.2013 r., w 2 turach: I tura dla maksymalnie 77 osób, wydawanie posiłku na świeżym powietrzu; II tura dla maksymalnie 80 osób, szwedzki stół, w pomieszczeniu WSPR w Olsztynie. Miejsce świadczenia usługi: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B. Godziny podania posiłków oraz ilość osób dla poszczególnych tur Zamawiający przekaże wykonawcy min. 3 dni przed realizacją usługi. I tura menu: (posiłki wydawane będą na świeżym powietrzu); ilości podane dla 1 osoby Strogonoff - 500 gram/os Strogonoff musi być podawany z pojemnika zbiorczego utrzymującego ciepło Pieczywo - 2 bułki o gramaturze minimum 50 g każda Herbata (0,5 l na os), cukier w saszetkach 5 g/os Herbata musi być podawana z pojemnika zbiorczego utrzymującym ciepło 2 wody mineralnej o pojemności 0,5 l (niegazowana) Wykonawca zapewni obsługę, naczynia jednorazowe, sztućce, kubki do gorących napoi (Zamawiający wymaga zapewnienia większej ilości naczyń niezbędnych do podania posiłku tj. min. 110), stoły z białymi obrusami, worki na śmieci i ich wywóz. Zamawiający udostępni Wykonawcy namiot o wymiarach około 3 / 4 m. II tura menu: (posiłki wydawane w pomieszczeniu WSPR); ilości podane dla 1 osoby: Dania na gorąco: a) Pieczona kaczka z sosem wiśniowym b) Grillowane filety z kurczaka z pomidorem i bakłażanem c) Łosoś zapiekany z warzywami i mozzarellą Łącznie dania z pkt a), b) oraz c) gramatura minimum 210 g/os d) Ziemniaki opiekane w ziołach e) Kopytka zasmażane Łącznie dania z pkt d) oraz e) gramatura minimum 150 g/os g) Surówka z marchwi i ananasa h) Surówka z białej kapusty z pestkami dyni Łącznie dania z pkt g) oraz h) gramatura minimum 150 g/os Ciasta łącznie min.200 g/osobę (ciasta), napoje: a) Rogaliki z marmoladą, b) Szarlotka, Łącznie dania z pkt a) oraz b) muszą być o gramaturze minimum 200 g Napoje Kompot minimum 150 ml/osobę, Serwis kawowy: herbata czarna, cytryna w plastrach, kawa, cukier w saszetkach 5 g/os, mleczko; min. 250 ml/osobę herbaty i 250 ml/osobę kawy Zamawiający wymaga zapewnienia: a) pełnego serwisu kelnerskiego wraz z obsługą, przygotowania stołu szwedzkiego na dania gorące, napoje gorące w pojemnikach zbiorczych zapewniających utrzymanie ciepła. Wykonawca musi zapewnić także: stoły z białymi obrusami (obrusy materiałowe) w ilości pozwalającej ustawienie wszystkich potraw, naczyń szklanych, przedłużacze, worki na śmieci i ich wywóz. b) przestrzegania przepisów prawnych oraz sanitarnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, c) dostarczania posiłków oraz przygotowania ich serwisu oraz ustawienie stołów wraz z zastawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 60 min. przed rozpoczęciem d) Wykonawca zapewni zastawę stołową: naczynia ceramiczne lub porcelanowe, sztućce metalowe, szklanki do kompotu, filiżanki do kawy i herbaty - szklane bądź porcelanowe; serwetki papierowe i materiałowe e) świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów, spełniających normy jakości produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne atesty. 1.2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 do SIWZ)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, - zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu: 3 Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Nazwa dokumentu: ZP24
Skrócony opis: Usługa cateringowa
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-05-09 13:47:44
Data udostępnienia informacji: 2013-05-09 13:47:44
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 13:48:19

Wersja do wydruku...

corner   corner