logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Nabór na stanowisko: Kierowca-noszowy z dn. 07.09.2018
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej trzema budynkami:
              -  budynkiem biurowo-socjalnym o powierzchni  172,3 m2,
              -  budynkiem garażowym o powierzchni   233,6 m2 ,
              -  budynkiem warsztatowym o powierzchni 213,9 m2 ,
położonej w centrum Działdowa przy ul. M.C. Skłodowskiej 22 w granicach działki gruntu nr 975 mapa 12 o powierzchni 2114 m2, opisaną w księdze wieczystej KW Nr 28514 Sądu Rejonowego IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Działdowie.

Obecnie nieruchomość przystosowana jest do działalności usług motoryzacyjnych takich jak : stacja kontroli pojazdów , warsztat naprawy pojazdów , myjnia samochodowa , garaże .

Uwaga: nieczynna obecnie stacja kontroli pojazdów posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe do uruchomienia podstawowej stacji kontroli pojazdów      

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

Wymagania dotyczące zagospodarowania nieruchomości:

Wydzierżawiający wymaga  aby Dzierżawca uruchomił istniejącą Stacji Kontroli Pojazdów, natomiast pozostałe pomieszczenia zlokalizowane w istniejących budynkach bazy Dzierżawca może wykorzystać pod dowolną działalność, jednak nie może być ona źle odbierana społecznie.
Wydzierżawiający wymaga aby Dzierżawca zainwestował w nieruchomość ( wyremontował lub rozbudował istniejące obiekty w celu prowadzenia w nich działalności usługowej.
Termin zagospodarowania nieruchomości: maksymalnie trzy lata od dnia zawarcia umowy. 

Wywoławcza wysokość inwestowanej kwoty gwarantowanej wynosi : 50 000,00 złotych brutto;
Wywoławcza wysokość miesięcznego gwarantowanego czynszu dzierżawnego w okresie trwania dzierżawy wynosi: 6 000,00  złotych netto (plus podatek VAT w wysokości 23%). Czynsz dzierżawy płatny w terminie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Stawka czynszu będzie waloryzowana co rok, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu towarów i usług opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Za każdy dzień zwłoki Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki w wysokości ustawowej. 
Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu poniesionych na przedmiot umowy nakładów. Dzierżawca zobowiązuje się na własny koszt przeprowadzić prace związane z jej zagospodarowaniem, zgodnie z projektem uzgodnionym z Wydzierżawiającym. 
Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. 2 i 3 Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości
18 000,00  złotych na konto Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział Olsztyn nr konta 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004 w terminie do dnia 22.11.2013 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty w dniu zawarcia umowy dzierżawy kaucji gwarancyjnej, która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności terminowego uiszczania czynszu, utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie. 
Pisemne oferty zawierające:

imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
datę sporządzenia oferty;
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości , stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń;
zaświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami publicznoprawnymi;
deklarowaną działalność gospodarczą w obiektach;
oferowaną wysokość inwestowanej kwoty ( wyższej od wywoławczej wysokość inwestowanej kwoty gwarantowanej określonej w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia);
oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (wyższej od wywoławczej wysokości miesięcznego gwarantowanego czynszu dzierżawnego określonego w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia);
koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji, zawierającą szkic koncepcyjny zagospodarowania terenu (w skali 1:500) oraz szkice koncepcyjne obiektów;
opis koncepcji zagospodarowania z określeniem funkcji;
harmonogram robót;
gwarantowany termin zakończenia remontów i oddania obiektów do użytkowania (krótszy od terminu wskazanego w punkcie 1 ogłoszenia);
dowód wpłacenia wadium;
podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Dzierżawa nieruchomości przy ul. M. C. Skłodowskiej 22 w Działdowie. Nie otwierać przed dniem 22.11.2013 r. „  w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 b do dnia 22.11.2013 r. do godz. 9:00.

Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:

Oferowana wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego - 70%
Oferowana wysokość inwestowanej kwoty  - 30%

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

Nie odpowiadają warunkom przetargu,
Zostały złożone po wyznaczonym terminie,
Nie zawierają danych wymienionych w punkcie VI niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne,
Są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

Zawarcie umowy w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru.
Dyrektor WSPR w Olsztynie  może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.

 

Załączniki do pobrania: 2013-11-04 12:22:23 - umowa (230.50 kB)
2013-11-04 12:23:48 - mapa (600.81 kB)
2013-11-04 12:25:17 - wykaz wyposażenia (30.00 kB)
2013-11-04 12:25:42 - protokół (50.50 kB)
2013-11-04 12:26:14 - zasady prowadzenia działalności (28.00 kB)

Nazwa dokumentu: Dzierżawa Działdowo edycja 2
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2013-11-04 12:12:11
Data udostępnienia informacji: 2013-11-04 12:12:11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-04 12:26:23

Wersja do wydruku...

corner   corner