logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

Olsztyn 4 12 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Sybiraków 36 na pomieszczenia socjalne zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego.

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28 b

10-602 Olsztyn

tel.: 89 537 38 11

e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na  wykonanie robót przystosowujących pomieszczenia w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Sybiraków 36 na pomieszczenia socjalne zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego.

Opis przedmiotu zamówienia :

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy  pomieszczeń budynku zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Sybiraków 36 na pomieszczenia socjalne zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego, obejmującego prace zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

2.Wymagania jakie muszą spełnić Wykonawcy:

1) Wymaganie 1 - Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeśli wykaże się że dysponuje  jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego,

2) Wymaganie 2 - Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000,00 zł.

3. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

4. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu,      urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i
     standardom.

5. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem  zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.

 

7. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 2 do zapytania
     ofertowego.-

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe
     i terminowe wykonanie umowy.

9. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.

10. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:

1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia ,
                   wyznaczając termin usunięcia wad.

2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem,
                   Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

11. Termin wykonania umowy: 50 dni od dnia podpisania umowy.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

14. Okres związania ofertą wynosi 15 dni od daty złożenia oferty.

15. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym i dołączonym do niej wycenionym 
      przedmiarem robót  według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.- wypełniona  w języku   
      polskim, trwałą i czytelną techniką, parafowana w całości oraz  podpisana przez osobę    
      upoważnioną do reprezentowania firmy.

16. Termin składania ofert upływa dnia 12 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b.

17. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

18. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
       w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

19.Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

20. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Załączniki do pobrania: 2014-12-04 09:47:04 - ZAŁ 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf (179.34 kB)
2014-12-04 09:48:23 - ZAŁ 2 -przedmiar.pdf (1.69 MB)
2014-12-04 09:50:27 - ZAŁ 3 - formularz ofertowy.pdf (427.14 kB)
2014-12-04 09:53:03 - ZAŁ 4 - wzór umowy.pdf (360.60 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04 09:45:43
Data udostępnienia informacji: 2014-12-04 09:45:43
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-04 09:53:50

Wersja do wydruku...

corner   corner