logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu w ramach realizacji 6 (sześciu)edycji kursu doskonalącego dla ratowników medycznych (część nr I, II, III, IV, V) w roku 2015 w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
tel.: 89 537 38 11
e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

Informacje dla Wykonawców:

1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wymagania jakie muszą spełnić Wykonawcy zawarte w załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ( Kwalifikacje kadry).

3. Wykaz osób szkolących spełniających wymagania zawarte w kwalifikacjach kadry Wykonawcy wpisują na załączniku nr 5 do zapytania ofertowego

4. Miejsce świadczenia usługi: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Warmińsko-Mazurska Szkoła Ratownictwa Medycznego, ul. Pstrowskiego 28 B, Olsztyn.

5. Przedmiot zapytania zostanie realizowany w okresie od 2 lutego 2015 r. do 31 maja 2015 r., zgodnie harmonogramem dla poszczególnych części.

6. Termin realizacji szkoleń zawarty w załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
( Harmonogram).

7. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania ofertowego i dołączonymi załącznikami, wypełnionymi w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną

8. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy do którego należy załączyć:
a. Parafowany opis przedmiotu zamówienia
b. Wykaz osób
c. Parafowany harmonogram
d. Parafowany wzór umowy

9. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część. Składając ofertę na więcej niż jedną część (w zakresie części od I do V) Wykonawca musi wykazać, iż na każdą z części dysponuje innym wykładowcą spełniającym warunki udziału w postępowaniu (minimum jednym). Zajęcia wykładowe są prowadzone dla wszystkich uczestników danej edycji kursu, zajęcia ćwiczeniowe w jednym czasie są prowadzone w podziale na 2 grupy.

10. Termin składania ofert upływa dnia 30 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b.

11. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta cenowa na przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu kursu doskonalącego dla ratowników medycznych „

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany harmonogramu w trakcie trwania usługi, jednakże o każdym odwołaniu czy zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 5 dni przed planowaną usługą.

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

14. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Harmonogram
Załącznik nr 4 – Kwalifikacja kadry
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe
Skrócony opis: Prowadzenie zajęć teoret., praktycznych i egzaminu w ramach realizacji 6 edycji kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w 2015 roku
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Mrozowski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2014-12-22 09:00:56
Data udostępnienia informacji: 2014-12-22 09:00:56
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 09:11:52

Wersja do wydruku...

corner   corner