logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych, warsztatów szkoleniowych i seminariów dla kadr medycznych, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w roku 2015 w Województwie WarmińskoMazurskim. Przedmiot zamówienia podzielono na 8 części (część nr I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl Informacje dla Wykonawców:

1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wymagania jakie muszą spełnić Wykonawcy zawarte w załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ( Kwalifikacje kadry).

3. Wykaz osób szkolących spełniających wymagania zawarte w kwalifikacjach kadry Wykonawcy wpisują na załączniku nr 3 do zapytania ofertowego

4. Miejsce świadczenia usługi: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Warmińsko-Mazurska Szkoła Ratownictwa Medycznego, ul. Pstrowskiego 28 B, Olsztyn, teren miasta Olsztyn lub okolicy w promilu do 100 km odległości od miasta Olsztyn,

5. Przedmiot zapytania zostanie realizowany w okresie od 23 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

6. Termin realizacji szkoleń, przedstawiony będzie przez organizatora co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem usługi. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem usługi przedstawi kierownikowi WMSRM opracowane przez siebie treści merytoryczne.

7. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i dołączonymi załącznikami, wypełnionymi w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną

8. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy do którego należy załączyć:

a. Parafowany opis przedmiotu zamówienia

b. Wykaz osób

c. Parafowany wzór umowy

9. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na wybrane części, bądź na wszystkie, pod warunkiem, że dysponuje jednocześnie ilością osób zgodną z wyspecyfikowanymi częściami zamówienia (wynika to z konieczności pozyskania kilku wykonawców ze względu na to, że w jednym czasie może być przeprowadzane kilka kursów jednocześnie).

10. Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego 2015 r. o godz. 14:00 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b.

11. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu w ramach organizowanych przez WSPR kursów„

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 3 – Wykaz osób Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załączniki do pobrania: 2015-02-09 21:01:43 - ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (272.69 kB)
2015-02-09 21:02:37 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (196.20 kB)
2015-02-09 21:04:11 - FORMULARZ OFERTOWY 2_FO_2015.pdf (365.53 kB)
2015-02-09 21:04:36 - WYKAZ OSÓB.pdf (219.04 kB)
2015-02-11 18:04:02 - WZÓR UMOWY.pdf (286.18 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe wykładowcy
Skrócony opis: zajęcia teoretyczne i ćwiczeniowe
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2014-12-23 12:01:42
Data udostępnienia informacji: 2015-02-09 12:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-11 18:04:18

Wersja do wydruku...

corner   corner