logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b

 

Działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT nr 1/2015

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Lekarzy systemu

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia podpisania do 31.12.2016r.

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowej www.wspr.olsztyn.pl

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem ,,Konkurs ofert – Lekarz Systemu”  należy składać w Sekcji Organizacyjnej - sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b od dnia 13.04.2015r. do 20.04.2015r. do godz. 15. Otwarcie ofert nastąpi 21.04.2015r. o godz. 08.00 w siedzibie firmy.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem :   http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/ .

Warunkiem podpisania umowy będzie: przedstawienie aktualniej polisy obowiązkowego ubezpieczenia i założenie działalności gospodarczej i dokonanie wpisu do rejestru  podmiotów wykonujących działalność leczniczą - praktyk lekarskich.

Informacji udziela Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych- tel. 89 537 38 38

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-04-13 10:11:11 - specyfikacja lekarz S 2015.doc (82.50 kB)
2015-04-13 10:11:40 - formularz ofertowy lekarz S 2015.doc (42.50 kB)
2015-04-13 10:12:25 - lekarz S umowa 2015.doc (90.00 kB)
2015-04-13 10:13:10 - Ogłoszenie (39.00 kB)

Nazwa dokumentu: Konkurs ofert nr 1/2015
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kołodziejczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2015-04-13 10:08:18
Data udostępnienia informacji: 2015-04-13 10:08:18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 10:15:55

Wersja do wydruku...

corner   corner