logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 26/ZO/2015
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę
środków czystości dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.
Zamawiający:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
tel.: 89 537 38 11
e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ciągła dostawa środków czystości wymienionych w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Dostarczany przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym przepisom, normom i standardom.
II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
IV. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym sporządzonym według wzoru określonego w
V. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej i dostarczonej faktury.
VI. Koszt dostawy ponosi Wykonawca na adres podany przez Zamawiającego.
VII. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VIII. Dostawy będą realizowane w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zamówienia.
IX. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym
czasie bez podania przyczyny.
X. Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2015 r. o godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b
XI. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem:„Środki czystości”
„Nie otwierać przed 29.05.2015 godz. 12:00”
XII. Otwarcie ofert odbędzie się 29.05.2015 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.
XIII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
XIV. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o wyniku postępowania.
Załączniki
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-05-25 14:59:48 - Załącznik nr 1 Formularz cenowy.pdf (290.74 kB)
2015-05-25 15:00:30 - Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf (388.27 kB)

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE 26/ZO/2015
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2015-04-22 08:26:56
Data udostępnienia informacji: 2015-04-22 08:26:56
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-25 15:01:30

Wersja do wydruku...

corner   corner